"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 608 ราย ATK 3,530 ราย เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 608 ราย ATK 3,530 ราย เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย

"โควิดวันนี้" (24 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 608 ราย ไม่รวม ATK อีก 3,530 ราย ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย ปอดอับเสบเพิ่มอีก2 ราย

"โควิดวันนี้" (24 เมษายน 2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 608 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 3,530 ราย

จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 989,571 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 9,234 คน (อัตราป่วย 933.13 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 11 ราย (1.11 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.71 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 20 ราย (2.02 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,923,179 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,649 คน (อัตราป่วย 345.73 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 32 ราย (1.66 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 31 ราย (1.61 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 29 ราย (1.51 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 140,175 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 265,719 คน รวม 405,894 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,503 คน (อัตราป่วย 2,094.88 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 61 ราย (15.03 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 36 ราย (8.87 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 63 ราย (15.52 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย

 1. รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565
 2. รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย

 1. รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565
 2. รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 63 ปี, รายที่สองอายุ 86 ปี, รายที่สามอายุ 70 ปี, รายที่สี่อายุ 47 ปี, รายที่ห้าอายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ

 1. รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565,
 2. รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565,
 3. รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564,
 4. รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564,
 5. รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1. ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2. เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4. สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 608 ราย ATK 3,530 ราย เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย