สั่งเด้งฟ้าผ่า "นายอำเภอ" รือเสาะ หลังผู้นำชุมชนร้องเรียน

สั่งเด้งฟ้าผ่า "นายอำเภอ" รือเสาะ หลังผู้นำชุมชนร้องเรียน

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเด้ง "นายอำเภอ" รือเสาะ ช่วยราชการที่กรมการปกครอง หลังชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร้องเรียน

นายธนาคม จงจีระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ คำสังกรมการปกครอง ที่ 751/2565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยรชการ เพื่อประโบชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพราชบัญญิติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545

จึงให้นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ตำแหน่งนายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 ลงนามโดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

สั่งเด้งฟ้าผ่า "นายอำเภอ" รือเสาะ หลังผู้นำชุมชนร้องเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึงพฤติกรรมของนายอำเภอโดยในหนังสือระบุว่าด้วยทางภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ได้มีการร้องเรียนมายังกระทรวงทหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึงพฤติการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประกอบกับวินัยข้าราชการพลเรือนอันไม่เหมาะสมหรือไม่ 7 ข้อ 

 

สั่งเด้งฟ้าผ่า "นายอำเภอ" รือเสาะ หลังผู้นำชุมชนร้องเรียน