กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง วันนี้ (21 เม.ย.65) เวลา 07.56 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรณงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมกำเนิดและตัดวงจรการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงติดตามการปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างใกล้ชิด โดยทรงนำทีมสัตวแพทย์ฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

ในการนี้ ทรงวางยาสลบสุนัข พร้อมกับทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เอง ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง

ตลอดทั้งวัน มีการให้บริการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของสุนัขและแมว การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว สำหรับวันนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม จำนวน 185 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 67 ตัว

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยยิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย

รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีการความเจริญก้าวหน้าต่อไป

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวันที่สอง