"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มี.ค. - 31 พ.ค.66

"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มี.ค. - 31 พ.ค.66

"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566

"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย "อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล และเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว

 

"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มี.ค. - 31 พ.ค.66

 

 

โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร 025610777

 

"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มี.ค. - 31 พ.ค.66