‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า 'ซีไรต์' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า 'ซีไรต์' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

การประกาศผลรางวัล 'ซีไรต์' ประจำปี 2566 รวมเรื่องสั้น ออกมาแล้ว ผลปรากฏว่า ได้แก่ ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’ ของ ‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ได้แถลงข่าวผลการตัดสิน ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 ประเภท รวมเรื่องสั้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยกล่าวว่า ภาพรวมการส่งผลงานเข้ามาประกวดในปีนี้ มี 64 เล่ม การคัดเลือกมี 2 รอบ รอบแรก (Long list) 17 เล่ม และรอบที่สอง (Short List) 7 เล่ม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รวมเรื่องสั้น FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า \'ซีไรต์\' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

เล่าเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนในมุมมองใหม่ ผู้เขียนใช้ความเป็นจีนเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามต่อจารีตประเพณี ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ รวมถึงค่านิยมบางประการ เช่น ค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่ มายาคติ ของสายเลือด

ตัวละครตกอยู่ในกับดักของประเพณี ผู้หญิงถูกกดทับให้ตกอยู่ในพันธนาการของความหม่นเศร้า ประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวใหญ่ได้ล่มสลายลง

สร้างบาดแผลให้แก่สมาชิกในครอบครัว และก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม กระนั้น ในความผุพังก็ยังมีความผูกพันที่เป็นเครื่องยึดโยงให้อยู่ร่วมกันได้

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า \'ซีไรต์\' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความเป็นจีน ผ่านแนวการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ทั้งแนวสมจริง แนวสัจจนิยมมหัศจรรย์ และอุปมานิทัศน์ ซึ่งเชิญชวนให้ผู้อ่านตีความได้หลายนัยยะ และขยายประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ไปสู่ประเด็นปัญหาร่วมในสังคม

การใช้ผัสสะที่เอื้อต่อการตีความ เช่นการใช้สีแดงสื่อความหมายที่ขัดแย้งกันระหว่างสีแนวมงคลและสีแห่งความตาย ช่วยสื่อบรรยากาศความลึกลับความน่าสะพรึงกลัว ความอึดอัด

นอกจากนี้ยังมีการใช้สาระนอกตัวบท เช่น การออกแบบหน้าปก ให้มีชื่อภาษาไทย จีน อังกฤษ ใช้อักษรจีนเป็นส่วนประกอบ เป็นตัวบท ช่วยสื่อนัยยะของการปะทะสังสันทน์กันระหว่างรากเหง้าของชาติพันธุ์และความเป็นสมัยใหม่

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า \'ซีไรต์\' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า \'ซีไรต์\' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’

โดย ประธานคณะกรรมการตัดสิน

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

และ คณะกรรมการตัดสิน

ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

นรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท นักวิชาการอิสระ

จำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2561

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ โพธิ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อลงกรณ์ ใหม่ด้วง อุปนายกคนที่สอง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

‘นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ คว้า \'ซีไรต์\' 66 ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’