มอบรางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ ประจำปี 2565

มอบรางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ ประจำปี 2565

รางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียน ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานต่อเนื่องยาวนานเป็นที่ยอมรับ ในปีนี้มีจำนวน 27 คน

รางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดย ประภัสสร เสวิกุล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในขณะนั้น

ในโอกาสครบรอบ 30 ปีสมาคมนักเขียนฯ และครบรอบ 110 พรรษาของศาสตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2435-2519)

และครบรอบ 10 ปี องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม

ด้วยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์ วิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ ในการเชิญพระนาม ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ มาเป็นชื่อรางวัล

มอบรางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ ประจำปี 2565 Cr. Kasarp Padmasuta

รางวัล‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการอาวุโส ผู้มีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานต่อเนื่องยาวนานเป็นยกย่องอย่างกว้างขวาง

วันที่ 28 มกราคม 2566 ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์ วิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร พระธิดาในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราธิปพงศ์ประพันธ์ มาเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องสามเสน โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพฯ

มอบรางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ ประจำปี 2565 Cr. Kasarp Padmasuta

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. นางกัณหา แก้วไทย

2. นางจรรยา ถิ่นพังงา (ดาวจริยา)

3. นางดุษฎี พนมยงค์

4. ดร.เตช บุนนาค

5. พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์

6. นายนารถ กิตติวรรณกร

7. นายบัณฑิต อานียา

8. นางบุญเนื่อง เทพปรีชา (ชูติวงศ์) (เนื่องน้อย ศรัทธา)

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ ถิ่นพังงา

10. นายปกรณ์ พงศ์วราภา

11. นายไพจิตร ศุภวารี (พร น้ำเพชร)

12. นายวรา จันทกูล

13. รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลศรี อุปรมัย

15. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

17. นายสงคราม โพธิ์วิไล

18. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

19. นายสุขสันต์ วิเวกเมธากร (เล่าชวนหัว)

20. นายสุประวัติ ปัทมสูติ

21. ดร.สุวิทย์ วิบูลเศรษฐ์

22. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ

23. ดร.ไสว บุญมา

24. นายอัศศิริ ธรรมโชติ

25. รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย

26. นายอุดร จารุรัตน์

27. พล.ต.หญิง อุษณีย์ เกษมสันต์