กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี 'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น' เผยมีแผนปรับโฉม

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี 'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น' เผยมีแผนปรับโฉม

กรมศิลปากร จัดการแสดงโขน ฉลอง 5 ทศวรรษ 'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น' เผยนโยบายเตรียมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพิ่มศักยภาพครั้งใหญ่ เพิ่มชุดข้อมูลใหม่ โบราณวัตถุสำคัญชิ้นใหม่ การจัดแสดง เทคนิค พร้อมรูปแบบการนำเสนอร่วมสมัย

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด งานสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พ.ศ.2515

โอกาสนี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดโครงการพิเศษเนื่องในวาระ ครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น หรือ The 5th Decade of Khon Kaen National Museum 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515 

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน เล่ห์รักยักขินี สี่อสุรีพ่าย

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม นิทรรศการพิเศษ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม  เยาวชน ศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขน นาฏศิลป์ไทย จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมภายใน งานสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

  • การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.
  • การแสดงโขนจากน้องๆ เยาวชน ศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขน นาฏศิลป์ไทย จังหวัดขอนแก่น
  • การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน เล่ห์รักยักขินี สี่อสุรีพ่าย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ชมวัตถุจัดแสดงของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้เปิดให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่น 

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม อาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

ในโอกาสครอบรอบ 50 ปี,  กรมศิลปากร จึงมี นโยบายที่จะปรับปรุงนิทรรศการถาวร และเพิ่มศักยภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม เก็บรักษา จัดแสดง และให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลุ่มน้ำชี 

โดยจะมีดำเนินงาน ปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดง เทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ ตลอดจนภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2568 – 2570 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวและเมืองแห่ง MICE CITY ศูนย์กลางการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับสากล รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและอาเซียน

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม บรรยากาศการจัดแสดงโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พ.ศ.2566

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ 35 ตารางวา 

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลุ่มแม่น้ำชี

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อยู่ในความดูแลของ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

ประมวลภาพงานสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม ประธานในพิธีเปิดงานฯ และแขกคนสำคัญ

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานหลังเดินชมวัตถุจัดแสดง

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม ชื่นชมความสามารถเยาวชน

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม ชาวขอนแก่นเข้าร่วมงาน 50 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็น

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน เล่ห์รักยักขินี สี่อสุรีพ่าย

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม โขนสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม อุปกรณ์ประกอบฉากมาครบ

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม ขาดไม่ได้ช่วง 'ตลกโขน'

กรมศิลปากร จัดโขนสมโภช 50 ปี \'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น\' เผยมีแผนปรับโฉม จบลงด้วยความประทับใจ