กต. เปิดตัว “ทุนเกษมสโมสร” บ่มเพาะศักยภาพคนไทย ก้าวทันโลก

กต. เปิดตัว “ทุนเกษมสโมสร” บ่มเพาะศักยภาพคนไทย ก้าวทันโลก

“หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี” มอบเงินส่วนตัว 300 ล้านบาท เพื่อตั้งต้นทุนเกษมสโมสร มุ่งส่งเสริมศัพยภาพคนไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานเปิดตัวและจัดพิธีมอบทุนเกษมสโมสร ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี ให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา Development Studies เพื่อไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร โดยทุนและกิจกรรมอื่น ๆ จะได้รับการจัดสรรในลำดับต่อไป

ทุนเกษมสโมสรจัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 300 ล้านบาท เป็นเงินตั้งต้นของกองทุน เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศนำไป จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ ทั้งสายการทูต และสายงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และศักยภาพในการทำงาน อันจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญให้บุคลากรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

 

 

กต. เปิดตัว “ทุนเกษมสโมสร” บ่มเพาะศักยภาพคนไทย ก้าวทันโลก

 

ทุนเกษมสโมสร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.ทุนศึกษาระดับปริญญาโท 

2.ทุนฝึกอบรมระยะสั้น

3.ทุนฝึกงานในองค์การระหว่างประเทศ

4.การสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ