พุทธ – คริสต์ สายสัมพันธ์ศาสนาผ่าน "แสตมป์ชุดพิเศษ"

พุทธ – คริสต์ สายสัมพันธ์ศาสนาผ่าน "แสตมป์ชุดพิเศษ"

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว "แสตมป์ชุดพิเศษ" ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ – คริสต์ เชื่อมสายสัมพันธ์แห่งศรัทธาสองศาสนา แสดงถึงมิตรภาพอันดีระหว่างศาสนา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บนแสตมป์ที่ระลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” จำนวน 2 ดวง ย้อนอดีต 2 เหตุการณ์แห่งมิตรภาพระหว่างศาสนาพุทธและคริสต์ ที่ประมุขแห่งคริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีงาม 

ทั้ง 2 เหตุการณ์ แม้ต่างวาระกันถึง 35 ปี แต่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พุทธ – คริสต์ สายสัมพันธ์ศาสนาผ่าน "แสตมป์ชุดพิเศษ"

แสตมป์ภาพสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

แสตมป์ดวงแรกเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อปี 2527 เมื่อ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทย ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527

โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527 เครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น  ปอล ที่ 2  และคณะผู้ติดตาม ลงจอด ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร) เป็นผู้แทนพระองค์ในการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่ท่าอากาศยาน พร้อมด้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

มีบันทึกไว้ว่า ‘พระประมุขแห่งวาติกัน’ ทรงมีพระราชปฏิสัณฐานกับ ‘พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร’ ถึงโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ความตอนหนึ่งว่า
 

“ข้าพเจ้าหวังที่จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้เสด็จไปเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา พอล ที่ 6 เมื่อคริสตศักราช 1972 ท่านผู้ทรงดำรงตำแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้า มิสามารถทรงเยี่ยมตอบด้วยพระองค์เองได้ และบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสอันน่าพึงพอใจที่จะได้พบปะกับพี่น้องคาทอลิกที่จะได้ร่วมบำเพ็ญภาวนาและที่จะได้เป็นกำลังใจแก่เขา ในการรับใช้ผู้อื่นฉันพี่น้อง”

พุทธ – คริสต์ สายสัมพันธ์ศาสนาผ่าน "แสตมป์ชุดพิเศษ"

แสตมป์ภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสตมป์ดวงที่สอง เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อปี 2562 เมื่อ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาลำดับที่ 266 เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

ครั้งนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้า ยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ความว่า 
 

“คณะสงฆ์ไทยขอถวายอนุโมทนาในโอกาสที่พระองค์เสด็จครั้งนี้ เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีระหว่างศาสนาที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งเมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์ เคยเสด็จรับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ยังพระอุโบสถแห่งนี้ โดยทั้งสองพระองค์ทรงปราศรัยแสดงพระอัธยาศัยอันงามต่อกันบนพื้นฐานแห่งพระเมตตาจิตในฐานะนักบุญผู้ประเสริฐ ปรารถนาดีอย่างจริงใจไปสู่ทุกชีวิตเป็นอุดมการณ์ร่วมกันอย่างสร้างความประทับใจไม่เสื่อมคลาย และการเสด็จครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนของมิตรแท้ แม้ระยะทางห่างกัน แต่ทรงพระอุตสาหะตรากตรำพระวรกายเสด็จมาเยือนด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ” 

ขณะที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงมีพระดำรัสถวายพระพรตอบ ความว่า 

“การเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชของไทย ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าอันประเสริฐ ได้เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ โดยให้ความสำคัญกับความเกื้อกูลเคารพซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานความตั้งมั่นแห่งจิต ปล่อยวาง ความเพียรและความมีวินัย ทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่รู้จักในนามของประเทศแห่งรอยยิ้ม 

การพบกันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความชื่นชม และยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นการเจริญรอยตามพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาให้แน่นแฟ้น และกล่าวถึงการรับมอบบทแปลพระคัมภีร์ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อเก็บรักษาในหอสมุดวาติกัน ทั้งนี้ พระองค์ได้ย้ำถึงการเสริมสร้างให้เกิดการเสวนาวิชาการระหว่างศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขของประชาชนทุกศาสนาในไทยโดยเฉพาะการแสดงความเมตตาระหว่างกัน”

พุทธ – คริสต์ สายสัมพันธ์ศาสนาผ่าน "แสตมป์ชุดพิเศษ"

ซองวันแรกจำหน่ายแสตมป์ชุดพิเศษ “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์”

แสตมป์ที่ระลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” มีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกัน 21 กันยายน 2564 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ บริษัทไปรษณีย์ไทย   ราคาชุดละ 10 บาท (1 ชุด มี 2 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 20 บาท  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์  โทรศัพท์.0 2573 5480, 0 2573 5463 


อ้างอิง