5 'บทสวดมนต์' รับพรวันปีใหม่ พร้อมพระพุทธคุณเสริมมงคลชีวิต

5  'บทสวดมนต์' รับพรวันปีใหม่ พร้อมพระพุทธคุณเสริมมงคลชีวิต

เรียนรู้ 5 บทสวดมนต์สำคัญที่มีพระพุทธคุณเสริมมงคล "วันปีใหม่" ให้แก่ผู้ปฏิบัติ สามารถนำมาใช้เป็นบท "สวดมนต์ข้ามปี" หรือจะสวดมนต์เป็นประจำทุกวันพระก็ได้

วันปีใหม่ แบบวิถีใหม่นี้ หลายคนคงเลือกที่จะอยู่บ้าน ด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ใครที่เคยไปร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" มาในปีนี้คงทำไม่ได้เหมือนเคย แต่ความศรัทธาไม่ได้จำกัดอยู่ที่สถานที่ "ปีใหม่ 2564" แม้จะต้องสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน ก็ได้บุญและเป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ต่างกัน

สำหรับบทสวดมนต์ข้ามปีก็มีอยู่หลายบท ที่จะต้องมีการสวดเป็นลำดับๆ ไป แต่ถ้าจะให้ดีและช่วงส่งเสริมมงคลชีวิต ควรเพิ่มบทสวดมนต์เหล่านี้เข้าไปด้วย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมบทสวดมนต์พร้อมพระพุทธคุณอันเป็นมงคลมาฝากกัน ดังนี้

1. บทนมัสการพระพุทธเจ้า 

เป็นบทที่เริ่มต้นก่อนที่จะทำพิธีทางศาสนาต่างๆ และมักใช้เป็นบทสวดเริ่มต้นก่อนที่จะสวดบทอื่นๆ ต่อไป โดยบทสวดนี้จะกล่าว 3 ครั้ง

พระพุทธคุณ : เป็นการถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการทำใจให้แนบสนิทกับพระธรรมคุณจริงๆ ไม่อ่อนไหวโคลงเคลง และทำให้มีสมาธิอยู่นิ่ง เพื่อเตรียมสวดมนต์บทต่อๆ ไปด้วย โดยให้กล่าวดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. บทไตรสรณคมน์

เป็นบทที่แสดงถึงการขอรับเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมอ

พระพุทธคุณ :  ผู้ที่ภาวนาไตรสรณคมน์อยู่เป็นนิจศีล เชื่อว่าจะคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลาย และเมื่อสิ้นชีวิตบนโลกแล้วจะไปสวรรค์ บุคคลใดเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปอบายภูมิทั้ง 4 มีนรก เป็นต้น อีกทั้งไตรสรณคมน์ยังถือเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา ทำให้ศาสนาครบสมบูรณ์ไม่สูญหาย โดยให้กล่าวดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ต่อไปพระผู้นำกล่าวรับว่า)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)

สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

3. บทอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

อุปปาตะสันติ หรือที่คนเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง เป็นบทสวดมนต์ยอดนิยมอีกบทประจำวันปีใหม่ บทสวดมนต์โบราณนี้มีประโยชน์เพื่อระงับเหตุร้ายและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน ประกอบด้วยคาถาล้วนจำนวน 271 บท

พระพุทธคุณ :  สงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย สร้างสันติสุข และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน คำว่า อุปปาตะ แปลว่า เหตุร้าย, อันตราย, ภัยพิบัติ ส่วน สันติ แปลว่า ระงับ, ทำให้สงบ โดยให้กล่าวดังนี้

ตัณหังกะโร มะหาวีโร สัพพะโลกานุกัมปะโก

วันตะสังสาระคะมะโน สัพพะกามะทะโท สะทา

สัพพาภิภู สัพพะวิทู สัพพะเทวะคะรุตตะโม

สัพพาสะวะปะริกขีโณ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน

วะระลักขะณะสัมปันโน เมธังกะโร มะหามุนิ

ชุตินธะโร มะหาสิรี สุวัณณะคิริสันนิโภ

ทิพพะรูโป มะหากาโย มะหานาโถ มะหัพพะโล

มะหาการุณิโก สัตถา มะหาสันติง กะโรตุ โน

มะหาโมหะตะมัง หันตฺวา โย นาโถ สะระณังกะโร

เทวาเทวะมะนุสสานัง โลกานัญจะ หิตังกะโร

ดูบทสวดต่อได้ที่นี่ : 'สวดมนต์ข้ามปี' สังคมแสวงหาอะไรในบทสวด 'อุปปาตะสันติ'

4. บทพุทธชัยมงคลคาถา

พระพุทธคุณ :  เป็นบทถวายพรพระ ว่าด้วยชัยชนะ 8 ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าเมื่อภาวนาบทสวดนี้แล้ว จะทำให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่  โดยให้กล่าวดังนี้

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

5. บทมงคลสูตร 

พระพุทธคุณ :  ว่าด้วยหลักธรรมมงคลอันสูงสุด 38 ประการ ที่จะนำพาความสุขความเจริญมาให้ผู้ที่ภาวนา อีกทั้งจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ป้องกันอันตราย และประสบความสำเร็จในทุกที่ เหมาะกับวันปีใหม่ และทุกๆ วัน โดยให้กล่าวดังนี้

เอวัมเม สุตัง ฯ

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา

เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา

เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ