'ไต้หวัน' ยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย เริ่มส.ค.นี้

'ไต้หวัน' ยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย เริ่มส.ค.นี้

"ไต้หวัน" ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทย อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน มีระยะทดลอง 1 ปี เริ่ม ส.ค.59

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (ช่วงระยะทดลอง 1 ปี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว พำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน และจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับหรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง   

ทั้งนี้ การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยในครั้งนี้ส่งผลให้ในปัจจุบัน ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราทั้งหมด 26 ประเทศ และ 3 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กรมการกงสุล (www.consular.go.th) ในหัวข้อ “ประเทศ/ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า”