เด็กไทยกวาด35รางวัล แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

เด็กไทยกวาด35รางวัล แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

เจ๋ง! เด็กไทยกวาด35รางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2016 ที่ประเทศสิงคโปร์

ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 1 สิงหาคม บรรดาเหล่าผู้ปกครองต่างพากันเดินทางมารอรับบุตรหลานที่เป็นนักเรียนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายThailand Mathematics Academics Camp -ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทย จำนวน48คน เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2016 IMC – International Mathematics Contestประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่29กรกฎาคม -1สิงหาคม2559และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการคว้ารางวัลเหรียญทอง5รางวัล เหรียญเงิน10รางวัล เหรียญทองแดง20รางวัล และรางวัลชมเชยอีก13รางวัล และยังสามารถคว้ารางวัลGrand Championที่มีความสามารถทำคะแนนได้สูงสุดใน2ระดับชั้น คือ เกรด5ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 410

นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการThai Talent Trainindและ เลขาธิการIMC Unionซึ่งเป็นอาจารย์ที่พาเด็กนักเรียนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายThailand Mathematics Academics Camp -ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทย จำนวน48คน เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2016 IMC – International Mathematics Contestประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่29กรกฎาคม -1สิงหาคม2559และสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง5รางวัล เหรียญเงิน10รางวัล เหรียญทองแดง20รางวัล และรางวัลชมเชยอีก13รางวัล และยังสามารถคว้ารางวัลGrand Championที่มีความสามารถทำคะแนนได้สูงสุดใน2ระดับชั้น คือ เกรด5ซึ่งเป็นผลงานของ เด็กชาย ธนิสร อรรถเวชกุล นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม ) และเกรด7ซึ่งเป็นผลงานของ เด็กชาย วรภาส มีจิตรไพศาล นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สำหรับเกรด7นั้น มีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด100คะแนนเต็ม มีอยู่ด้วยกัน4ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย จึงต้องมีการสอบTie breakและเด็กชาย วรภาส จากประเทศไทยที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดของการสอบตัดสินครั้งนี้ ทำให้สามารถคว้ารางวัลGrand Champion”

สำหรับรายชื่อนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง5คนประกอบด้วย เด็กชายธนิสร อรรถเวช สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม )เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ มัธยมปัญญารัตน์เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กชายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ กำเนิดวิทย์

รายชื่อนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน10คน ประกอบด้วย เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ฝ่ายประถมเด็กหญิงณัชชา ชัยบุรานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ อัสสัมชัญ สมุทรปราการเด็กชายทฤฆนนท์ สุมนะเศรษฐกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เด็กชายธชธน ลีละวัฒน์ บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี )เด็กหญิงภัทรณิชา ดาวสดใส ธิดานุเคราะห์นายฐิติพงษ์ หล่อพงศ์พานิช เตรียมอุดมศึกษาเด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์วัชรานุกูล กำเนิดวิทย์

รายชื่อนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง20คน ประกอบด้วย
เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร เซนต์คาเบรียลเด็กชายธราดล จิตซื่อ สุวรรณวงศ์เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาเด็กชายณฐกร คุ้มมั่น สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)เด็กชายชัยธัช ตันประวัติ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)เด็กชายปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช อัสสัมชัญ แผนกประถมเด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช อัสสัมชัญ แผนกประถมเด็กชายธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ อัสสัมชัญ แผนกประถมเด็กหญิงจิรินทร์มาศ สิริปกรณ์ชัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ อนุบาลสระบุรีเด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน จิตรลดาเด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเด็กหญิงภัฐธีรา รัตนะคุณชัย สกุลศึกษาเด็กหญิงรัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเด็กหญิงณฤพร เรามานะชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลชมเชย13คน ได้แก่เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาเด็กชายภูมินันท์ กสิกิจนำชัย นานาชาติแอดเวินติสมิชชั่นเด็กหญิงจิรภิญญา ทองทิพย์ อนุบาลศรีสะเกษเด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ กาฬสินธุ์พิทยาสัยเด็กหญิงธยานี ถวิลหวัง อนุบาลศรีสะเกษเด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศเด็กชายภวิศ จตุวีรวงศ์ อนุบาลสุธีธรเด็กชายภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษเด็กชายอติวิชญ์ สุภัคชูกุล เทศบาลสวนสนุกขอนแก่นเด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ กาฬสินธุ์พิทยาสัยเด็กหญิงนันทพัทธ์ ตั้งจันทรประภาพ อนุบาลศรีสะเกษเด็กชายเชาวน์ชนม์ รัตนมังคลานนท์ ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

สำหรับเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติInternational Mathematics ContestจัดโดยสหภาพIMC International Mathermatics Contest Union ( IMC Union)เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบัน สมาคม และบุคคลต่าง ๆ ที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ตามหลักการที่ว่า วิชาและศาสตร์ต่างๆ ไม่มีขอบเขตหรือไร้พรหมแดน (The science has no border)ด้วยการจัดตั้งเวทีระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดมิตรภาพ และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีประเทศต่างๆเป็นสมาชิกภาพเข้าร่วม จำนวน12ประเทศ2เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลี อิหร่าน พม่า เวียดนาม และประเทศไทย