เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ตลอดปี ฉลองจุฬาฯ 100 ปี

เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ตลอดปี ฉลองจุฬาฯ 100 ปี

สนจ. เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ตลอดปี ฉลองจุฬาฯ 100 ปี

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) นำโดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าทุกคณะ รวม 22 คณะ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2559-26 มีนาคม 2560 ระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อย โดยจะเริ่มกิจกรรมเคาท์ดาวน์สู่ปีที่ 100 ในงาน 99 ปีคือเหย้า…ก้าวสู่ 100 ปี จุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นกิจกรรมแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ตลอดระยะเวลา 12 เดือนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ และเป็นโอกาสที่ชาวจุฬาฯ ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสตเก่า ทุกรุ่นที่รับใช้สังคมในทุกภาคส่วนจะได้กลับมาระดมสมองเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมให้แก่จุฬาฯ ขณะเดียวกันยังเป็นการรวบรวมผลงานเกียรติภูมิชาวจุฬาตลอด 100 ปี ที่ชาวจุฬาฯ จะเป็นผู้รับใช้สังคม และสร้างสาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประเทศชาติ กิจกรรมที่ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดไว้จะเริ่มต้นตั้งแต่งาน 99 ปี คืนเหย้า ก้าวสู่ 100 ปีจุฬาฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2559 จากนั้นจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ต่อเนื่อง ทั้ง 19 ด้าน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของนิสิตเก่าและปัจจุบัน ทั้ง 22 คณะ เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจัดทำหนังสือ “พระบรมวงศานุวงศ์กับจุฬาฯ” โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งเป็นการจัดทำพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจุฬาฯ เพื่อเป็นปอดให้คนกรุงเทพ


“สนจ. ขอทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่าจุฬาฯ ทั้งมวล เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง 100 ปี เพื่อสนับสนุนให้การก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของจุฬาฯ เป็นไปอย่างภาคภูมิ,” นายเทวินทร์ กล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมตลอดปีที่จัดขึ้นมิได้จำกัดเพียงเฉพาะนิสิตจุฬาฯ หากแต่มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมในวงกว้างต่อไป