ชื่นชม! 19นร.บุรีรัมย์ สอบ'โอ-เนต' ได้เต็ม100คะแนน

ชื่นชม! 19นร.บุรีรัมย์ สอบ'โอ-เนต' ได้เต็ม100คะแนน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชื่นชมนักเรียน 19 คน ทำคะแนนสอบ O-net ได้เต็ม 100 คะแนน

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวม 19 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 6 คน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 10 คน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 คน และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 1 คน

ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยทุกวิชาในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ 43.97 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ คือ 36.25 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในสังกัดทุกคน และร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาในรายวิชาใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล


สำหรับนักเรียนที่สามารถทำคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ด.ช.สุรวิทย์ บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ช. วีรภัทร์ ชลากรโกศล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ญ. สิริกาญจน์ ชะลอมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ญ.ปภาพิมพ์ ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ช.เพชร โรจน์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช. ธฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ญ.ณิชกมล วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช.วงศธร วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ญ.กัลยากร เจนการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช.ณัฐชมน ส่างคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช.แพทย์ภูมิ ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช.ณัฐพร รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช.ภูวิท กิตติเวศสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ญ.นิชาภา ไตรวิทยากรโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ด.ช.ชัยวัฒน์ ทิพย์อักษร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว


ส่วนนักเรียนที่สามารถทำคะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ด.ช.ทัพไทย ไชยหงส์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ช.ปริชญา แวววุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ด.ช.เพชร โรจน์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ช. ธฤตขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ญ.สิรินดา ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด.ญ.ไอดิน กมลชัย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดย ด.ช.เพชร โรจน์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และ ด.ช. ธฤต ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นนักเรียนที่สามารถทำคะแนน ได้ 100 เต็ม ทั้ง 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และอังกฤษ