รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ เป็นมงคลชีวิต พระคุ้มครอง

รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ เป็นมงคลชีวิต พระคุ้มครอง

รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ แคปชั่นสายบุญ พุทธศาสนสุภาษิตเตือนใจ เสริมบารมี เป็นมงคลชีวิต บุญรักษา พระคุ้มครอง ให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการ

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ของพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ หรือเรียกอีกอย่างว่า พุทธมามกะ 

โดยคำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 

 

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" นั่นเอง

เช็ก หลักการ 3 ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน "โอวาทปาฏิโมกข์" ใน "วันมาฆบูชา 2567" ที่นี่ (คลิก)

 

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ดังนั้นเราเลยจึงได้รวบรวม ธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา แคปชั่นทำบุญ แคปชั่นสายบุญ คำคมวันมาฆบูชา คำอวยพรวันมาฆบูชา เสริมบารมี มงคลชีวิต บุญรักษา พระคุ้มครอง เปิดทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการ มาไว้โพสต์ลงโซเชียลเนื่องใน วันมาฆบูชา 2567 กัน

ธรรมะสอนใจวันมาฆบูชา เสริมบารมี มงคลชีวิต

 • ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดทำ ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดพูด ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิด : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 • ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวันๆ ความเฒ่าแก่ ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกเวลา พวกเราไม่ภาวนาดูกันเอง ก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของตนอยู่  : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 • ตราบใตที่เรา ยังไม่พ้นทุกข์ อารมณ์ที่เป็นกิเลสทั้งหลาย มันก็ย่อมเกิดๆ ดับๆ อยู่ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไป การฝึกฝนอบรมใจ จึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราเมื่อใจของพวกเรา "รู้เท่า" เขาจึงจะปล่อยว่างของเขาเอง : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 • บุญวาสนาเป็นสิ่งที่ สร้างเองได้ หากไม่มีก็ทำให้มีได้ ที่มีอยู่แล้ว ก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • คนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคย ทำผิด แต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • ได้ใจแล้ว คือได้ธรรม เห็นใจแล้ว คือ เห็นธรรม รู้ใจตนแล้ว คือ รู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้ว คือ ถึงพระนิพพาน :  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย :   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • อยากให้บ้านเราเจริญนะ ไม่ยากหรอก รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย : หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 • วัตถุมงคลเหมือนเปลือกไม้ หากผ่านเปลือกไปได้ท่านก็จะถึงแก่น ซึ่งการฝ่าเปลือกไม้ไปได้ท่านต้องรู้จักให้ทาน  : หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 • อย่ามัวมองคนอื่นว่าเขาไม่ดี แต่เราต้องมองตนเองก่อนว่าดีพอหรือยัง : หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 • การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่าย แต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยาก ต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริง : หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 • ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ : พุทธทาสภิกขุ
 • เห็นกงจักรเป็นดอกบัว คนเดี๋ยวนี้มันโง่ เอาดีเป็นชั่ว เอาชั่วเป็นดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  : พุทธทาสภิกขุ
 • ไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟัง ดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียว : พุทธทาสภิกขุ
 • จิตวุ่น จิตว่าง เมื่อใดยึดถือ เมื่อนั้นเป็นทุกข์ เมื่อใดไม่ยึดถือ เมื่อนั้นมันไม่เป็นทุกข์  : พุทธทาสภิกขุ
 • อย่ามุ่งหมายความสุขอะไร มากไปกว่า ความปกติของจิต ที่ไม่ยินดียินร้าย ไม่ขึ้นไม่ลง ไปตามอารมณ์ที่กระทบ เพราะไม่มีสุขอะไร..ประเสริฐยิ่งไปกว่า ความปกติของจิตนั้น  : พุทธทาสภิกขุ

 

เวียนเทียนวันมาฆบูชา เสริมบารมี มงคลชีวิต

 

พุทธศาสนสุภาษิตเตือนใจ บุญรักษา พระคุ้มครอง

 • อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนด้วยตนเอง
 • มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ : ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
 • นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา : ประโยชน์จะงดงาม เมื่อประสบผลสำเร็จ
 • ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺขํ วิหรติ : เมื่อใจไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
 • อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ : ผู้ตามรักษาตน จะไม่เดือดร้อน
 • น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา : คนฉลาดไม่ถูกเรื่อง แม้พยายามทำประโยชน์ ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลให้เกิดสุข
 • ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม : คบกับคนพาล ย่อมนำทุกข์มาให้
 • สจฺจาธิฏฺฐาโน : ควรมีสัจจะเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ
 • ปฏิกจฺเจว กยิรา หิตมตฺตโน : รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบทำ
 • นาภาสมาเน ชานนฺติ พาเลหิ ปณฺฑิตํ : คนเราเมื่อยังไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพาลหรือบัณฑิต

 

รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ เป็นมงคลชีวิต พระคุ้มครอง

รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ เป็นมงคลชีวิต พระคุ้มครอง

 

แคปชั่นวันมาฆบูชา คำอวยพรวันมาฆบูชา

 • เวียนเทียนวันมาฆบูชา เสริมสิริมงคลให้แสงแทนส่องนำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
 • วันมาฆบูชา วันแห่งการย้ำเตือนให้เราทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
 • การเวียนเทียน เปรียบเสมือนการเวียนว่ายตายเกิด
 • ประทีปแห่งธรรมะ ส่องสว่างนำทางชีวิต
 • ละกิเลส บำเพ็ญเพียร ชีวิตพ้นทุกข์
 • ความสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ
 • วันมาฆบูชา "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" คือหลักสำคัญของชีวิต
 • สร้างบุญกุศล ทำความดี ชีวิตมีความสุข
 • บุญธรรมคือการปลดปล่อยจากวงจรของความทุกข์
 • โชคอยู่ที่การแสวงหา วาสนาอยู่ที่การกระทำ
 • อดีตล่วงไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจะดีเอง
 • ไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตเรา ได้ดีเท่าตัวเราเอง
 • หยุดความโกรธ ด้วยการให้อภัย แล้วชีวิตจะสดใส
 • ดับไฟในใจเรา ด้วยการให้อภัย ต่อลมหายใจให้ตัวเอง
 • อะไรที่รู้สึกว่าหนักมาก ก็วางลง ปล่อยวาง
 • มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย ที่ดูเหมือนจะเยอะมากมาย แต่ก็เล็กนิดเดียว 
 • เวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

 

รวมธรรมะสอนใจ แคปชั่นวันมาฆบูชา 2567 แคปชั่นทำบุญ เป็นมงคลชีวิต พระคุ้มครอง

 

แคปชั่นทำบุญ แคปชั่นสายบุญ คำคมวันมาฆบูชา 

 • เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ เราควรหาเรื่องที่ทำแล้วสบายใจให้ตัวเองบ้าง
 • เข้าวัดเพราะอยากได้บุญ เข้าหาคุณเพราะเราอยากได้เธอมาเป็นแฟน
 • ปล่อยนกปล่อยปลาจะได้บุญ แต่ถ้าเราปล่อยใจไปรักคุณจะได้อะไร
 • วันมาฆบูชาไปวัดแล้วได้บุญ แต่ถ้าชีวิตนี้ผมไม่มีคุณ ผมจะอยู่ยังไง
 • ธรรมะสอนให้เรารู้จักประมาณตน แต่เธอคือคนที่อยู่ในใจของเรา
 • วันนี้วันพระ ท่องธรรมะสวดมนต์สุขใจ
 • ใส่บาตรเค้าว่าได้บุญ แล้วถ้าใส่ใจคุณจะได้อะไร
 • วันมาฆบูชาต้องทำบุญ แล้วถ้าอยากเป็นแฟนกับคุณ ต้องทำอย่างไร
 • วันมาฆบูชา ใส่บาตรยังได้บุญ แต่ถ้าใส่ใจคุณจะได้อะไรไหม
 • วันมาฆบูชา ต้องไปไหว้พระ มาคบกันนะ แล้วไปไหว้พระ และสวดมนต์ด้วยกัน
 • วันมาฆบูชา บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง ทำบุญครั้งใด สุขใจทุกครา
 • ทำบุญวันมาฆบูชา เสริมมงคลชีวิต บุญรักษา พระคุ้มครอง