หลักการ 3 ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน 'โอวาทปาฏิโมกข์' ใน 'วันมาฆบูชา 2567'

หลักการ 3 ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน โอวาทปาฏิโมกข์ ใน วันมาฆบูชา 2567

หลักการ 3 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ที่ความน้อมนำมาปฏิบัติ ตามหลักคำสอน "โอวาทปาฏิโมกข์" ใน "วันมาฆบูชา 2567"

วันเพ็ญเดือน 3 หรือที่เรารู้จักในชื่อ "วันมาฆบูชา 2567" ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง โดยมีเหตุการณ์สำคัญอย่าง จาตุรงคสันนิบาต ที่แปลความได้ว่า การประชุมด้วยองค์ 4 เกิดขึ้น ได้แก่

1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์

4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

โดยความสำคัญของ "วันมาฆบูชา" นั้น คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถแสดงธรรมที่เรียกว่า "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในที่ประชุมสงฆ์ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

 

หลักการ 3 ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน \'โอวาทปาฏิโมกข์\' ใน \'วันมาฆบูชา 2567\'

 

พุทธศาสนิกชน สามารถนำหลักคำสอนไปปฏิบัติตนใน "วันมาฆบูชา" ได้ เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ โดยหลักการ 3 มีดังนี้

 

1. ทำกุศลให้ถึงพร้อม (กรรมบถ 10)

 1. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 2. ไม่ลักทรัพย์ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 3. ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จ
 4. ไม่พูดส่อเสียด
 5. ไม่พูดหยาบคาย
 6. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 7. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
 8. มีความเมตตาปรารถนาดี
 9. เข้าใจถูกต้อง
 10. ตามทำนองคลองธรรม

 

2. ลด ละ เลิก บาปทั้งปวง  (อกุศลกรรมบถ 10)

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ประพฤติผิดในกาม
 4. พูดเท็จ
 5. พูดส่อเสียด
 6. พูดหยาบ
 7. พูดเพ้อเจ้อ
 8. อยากได้สมบัติผู้อื่น
 9. ผูกพยาบาท
 10. เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากสิ่งที่ขัดขวางใจ ไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่

 1. ความพอใจในกาม
 2. ความพยาบาท
 3. ความหดหู่ท้อแท้
 4. ความลังเลสงสัย
 5. ความฟุ้งซ่าน

 

หลักการ 3 ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน \'โอวาทปาฏิโมกข์\' ใน \'วันมาฆบูชา 2567\'

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ