รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ "อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่"

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ "อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่"

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จัดบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ “อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จัดกิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ “อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่”

ด้วยในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของคนไทย หรือเฉลี่ยวันละ 14 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 44 ราย หรือประมาณ 15,900 รายต่อปี

ทั้งนี้ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมีสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค สิ่งที่อันตรายคือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยมักจะได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลามแล้ว ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการรักษา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด

อุบัติการณ์และผลกระทบจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ หากทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันด้วยการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ \"อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่\"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' อันดับ 5 สุดยอดองค์กรแห่งปี กลุ่มรพ.รัฐ

'ชวนบริจาคอวัยวะ' ระบุผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรอปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 6,000 คน

รณรงค์ต้านภับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สำหรับกิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จัดขึ้นโดยศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ ตลอดจนให้ความรู้ถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย

การส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ และการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สนองการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่ประชาชน

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ \"อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่\"

โดยมีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.จุฬาภรณ์ ได้แก่ พญ.กันต์สุดา ปัญจชัยพรพล ให้ความรู้ในหัวข้อ “Risk & Screen” รู้ทันภัยเงียบ ประเมินความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ พญ.อัญญา เกียรติวีระศักดิ์ ร่วมด้วยพญ.ศรุดา วิจิตรพันธ์ แพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ  “How to Screen” เพื่อไขข้อข้องใจว่าเมื่อไรที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้  และนพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร ร่วมด้วยพญ.สิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ ในความรู้ในหัวข้อ “Prevention & Nutrition” ป้องกันอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่

พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก นายสิน วิวัฒน์ธนพร ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ลดพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ทุกชีวิตห่างไกลจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมีชมพู่ ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดบริการบูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การให้บริการปรึกษามะเร็งสำไส้ใหญ่โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โภชนาการอาหารรักษาสมดุลลำไส้ และแนะนำอาหารที่เป็นมิตรต่อลำไส้ เป็นต้น

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และบริการด้านการเป็นศูนย์ส่องกล้องครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ส่องกล้องลำไส้ส่วนปลาย (Flexible Sigmoidoscopy) การส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticography)

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ \"อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่\"

การส่องกล้องอัลตราซาวด์ทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound) การตรวจเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori) ในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ (Urea Breath Test) ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็ก

รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจความยืดหยุ่นของตับและปริมาณไขมันด้วยไฟโบรสแกน (Fibroscan) บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต เป็นต้น

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ \"อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่\"

โดยศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รพ.จุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ \"อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่\"