'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

'พรูเด็นเชียล ประเทศไทย' จุดประกายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกลยุทธ์ ESG สร้างความตระหนัก และมาตรฐานเรื่องความยั่งยืน แก่คนในองค์กร รวมถึงในระดับผู้นำองค์กร สู่ความยั่งยืนสังคม

Key Point :

  • พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ชู ESG ทำให้คนไทยมีสุขภาพและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและการเงินแบบบูรณาการ
  • หนึ่งใน 'ความยั่งยืน' นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อม และสังคม คือ การดูแลพนักงาน ยอมรับในความหลากหลาย แตกต่าง พัฒนาศักยภาพ และให้โอกาสเติบโต
  • สร้างธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สู่ความเข้มแข็งทางการเงิน และการมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่ปลอดภัยและเติบโต

 

 

การสร้างความยั่งยืนในองค์กรธุรกิจ ไม่เพียงแค่มองเรื่องของสิ่งแวดล้อม ลูกค้า หรือสังคมเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการดูแลส่งเสริม 'พนักงาน' ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ปัจจุบัน จึงพบว่าหลายองค์กร มองเรื่องความหลากหลาย เคารพตัวตน สวัสดิการ พัฒนาความสามารถ และให้โอกาสพนักงานในการเติบโต

 

สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริมแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ (New ways of working) ทำให้พนักงาน ทำงานอย่างมีความสุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร  คือ หัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ตามกรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social และ Governance) ทำให้คนไทยมีสุขภาพและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและการเงินแบบบูรณาการ 

 

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

3 เสาหลัก ความยั่งยืน

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เผยว่า พรูเด็นเชียล ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ESG แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ 1.สร้างการเข้าถึงทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม ผ่านการส่งมอบความร่วมมือและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน

 

2.การลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยลดการปล่อยคาร์บอนในการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับผู้ออกนโยบายและ ผู้ถือหุ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ปัจจุบัน สามารถลดค่าความเข้มข้นของคาร์บอนแบบเฉลี่ยน้ำหนัก (Weighted Average Carbon Intensity: WACI) มากกว่า 25% นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ได้เริ่มมีการคำนวณ ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2568

 

และ 3.การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนคนในองค์กรให้ตระหนักถึงความยั่งยืน รวมทั้งสร้างมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนในระดับผู้นำขององค์กร เช่น การจัดการให้มีด้วย KPI ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับ เรื่อง ESG หรือโครงการ ESG ภายในปี 2569 

 

'พนักงาน' แรงขับเคลื่อนสำคัญ

การดูแลพนักงานมากกว่า 1,000 คนในประเทศไทย พรูเด็นเชียล ให้ความสำคัญกับ 3 มิติ ได้แก่ ทําให้ดูเป็นแบบอย่าง สร้างทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขารับรู้ว่า พนักงาน คือ แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

 

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

 

 

การยอมรับในความหลากหลาย ไม่แบ่งแยก และการมีส่วนร่วม มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความหลากหลายทางความคิด ทักษะ อัตลักษณ์ และประสบการณ์ อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในปี 2564 มีการจัดตั้ง PRUCommunities ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (Bloomberg GEI) ครั้งแรก รวมถึงได้ประกาศคำมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คือ 68 : 32 โดยมีบุคลากรทุกวัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 36 – 40 ปี

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมดิจิทัล แน่นอนว่าความสามารถในการจัดการกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความท้าทายขององค์กร คือ ข้อมูลที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นจะต้องมีความหลากหลายทั้งประเภทเนื้อหาข้อมูลและในเชิงปริมาณรวมถึงเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน การบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าขององค์กรทั่วโลก

 

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

 

“เรื่องของพนักงาน เราเน้นเรื่องการเคารพตัวตนของพนักงานทุกคน ทำอย่างไรให้การมาทำงานของเขามีความหมาย มีความสนุก งานของเขามีส่วนร่วมกับตัวเขา และเขามีส่วนร่วมกับองค์กร ทำให้เขาเกิดความทุ่มเทเพื่อให้องค์กรเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ การพัฒนาฝีมือ ให้โอกาสในการเติบโต รวมถึงมาตรฐานเงินเดือนที่แข่งขันกับคนอื่นได้”

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่มีจริยธรรม ความน่าเชื่อถือทางการเงินและความไว้วางใจ โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการติดสินบนทั้งโดยตนเองและกับผู้อื่น และ กระตุ้นพนักงานให้มีความระแวดระวังและรายงานเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และรับรองว่าจะจัดการข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

 

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม

 

องค์กรเติบโต ต้องมีธรรมาภิบาล

ที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ได้รางวัลเวทีต่างๆ อาทิ รางวัล LinkedIn Talent Awards 2022 สาขา 'Diversity Champion' รางวัล 'Asia’s Best Employer Brand Awards 2023' จาก World HRD Congress 2 รางวัล จากเวที HR Asia Awards 2023 และ 4 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2023

 

ท้ายนี้ 'บัณฑิต' มองว่า ปัจจัยที่ทำให้ได้รางวัลเหล่านี้ คือ ความเข้มแข็งของพรูเด็นเชียลกว่า 175 ปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญ คือ ต้องมี Know How การทำธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สู่ความเข้มแข็งทางการเงินที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาต่างๆ มาได้ด้วยดี ถัดมา คือ บริษัทฯ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มแรงงาน ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงกรมธรรม์ได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ เข้าถึงง่าย และสุดท้าย คือ การเข้มแข็งด้าน Governance หากไม่มีธรรมาภิบาลที่ดี ไม่มีทางที่จะเป็นองค์กรที่ปลอดภัยและเติบโต

 

'พรูเด็นเชียล' สร้างองค์กร ส่งต่อความยั่งยืน สู่สังคม