สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

เปิดสิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี! "BTS" เช็กเงื่อนไข "สิทธิ​พื้นฐานคนพิการ 2567" รับเงินเบี้ยคนพิการเดือนมิถุนายน 2567 ได้เงินเท่าไร? ลงทะเบียน-ยื่นคำขอรับเงินที่ไหน

เช็กเงื่อนไข! "สิทธิคนพิการ 2567" นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี "BTS"  ตั้งแต่สถานีเริ่มต้นถึงสถานีปลายทาง ดูสิทธิ​พื้นฐานคนพิการ 2567 รับเงินเบี้ยคนพิการเดือนมิถุนายน 2567 ได้เงินเท่าไร? ลงทะเบียน-ยื่นคำขอรับเงินที่ไหน รู้กัน

 

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ให้ความสำคัญแก่คนพิการ "สิทธิคนพิการ" นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ฟรี! จากสถานีเริ่มต้นถึงสถานีปลายทาง

เช็กเงื่อนไข ยกเว้นค่าโดยสารคนพิการตลอดการเดินทาง "สิทธิคนพิการ" 

 • BTS ยกเว้นค่าโดยสารตลอดการเดินทาง เพียงแสดงบัตรประจำตัวคนพิการ และรับคูปองที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

มีเจ้าหน้าที่สถานีคอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่เข้าสู่สถานี รับส่งเข้าออกขบวนรถ ที่สถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง รวมทั้งลงมาส่งที่ชั้นพื้นถนน เพื่อให้เดินทางต่อไปได้อย่างสะดวก

ภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสมีบริการอะไรบ้างให้กับผู้พิการ

 • ที่นั่งพิเศษภายในขบวน
 • พื้นที่สำหรับวีลแชร์ ในขบวนรถไฟฟ้า
 • เดินเข้า - ออก สถานีผ่านประตูพิเศษ
 • แผ่นพับทางลาด เข้า - ออกขบวนรถไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์
 • ลิฟต์ให้บริการทั้งชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นพื้นถนน
 • ทางลาดหน้าลิฟต์สำหรับวีลแชร์
 • สุนัขนำทาง และสุนัขดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าได้

 

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

เปิดสิทธิ​พื้นฐานคนพิการ 2567

 • คนพิการทุกคนจะได้เบี้ยความพิการ 800-1,000 บาท/เดือน
 • คนพิการสามารถขอกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยและมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • คนพิการสามารถรับคำแนะนำในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าฝึกอาชีพได้ฟรี ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ
 • คนพิการสามารถขอล่ามภาษามือได้ หากต้องพบแพทย์, สมัครงาน, ขึ้นศาลฯ, ประชุม, สัมมนา
 • คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสามารถขอทนายว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • คนพิการจะได้รับการลดหย่อน ค่าขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT-BTS ขึ้นฟรี, แอร์พอร์ตเรลลิงก์ขึ้นฟรีสายสีน้ำเงิน, การบินไทยลด 50%, รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทลด 50%, เรือโดยสารขึ้นฟรี, รถไฟลดค่าโดยสาร 50%
 • คนพิการสามารถขอสิทธิปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เช่น ราวจับห้องน้ำ, ปรับทางเดิน เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 40,000 บาท
 • นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สามารถนำเงินค่าจ้างคนพิการไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยยังชีพ ลงทะเบียน-ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการที่ไหน?

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 7) ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป 

 

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

 

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

ออกบัตรประจำตัวคนพิการพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • สถาบันราชานุกูล
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 • ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

ออกบัตรประจำตัวคนพิการพื่นที่ต่างจังหวัด

 • โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 • บัตรประจําตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านของคนพิการ
 • รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • เอกสารรับรองความพิการ

เช็กสิทธิคนพิการ เบี้ยคนพิการเดือนมิถุนายน 2567 ได้เงินเท่าไร?

 • คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน 
 • คนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

 

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

 

อ้างอิง : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รถไฟฟ้าบีทีเอส