อัปเดต โอนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดจากกรมบัญชีกลาง

อัปเดต โอนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดจากกรมบัญชีกลาง

อัปเดตล่าสุด โอนวงเงิน e-Money คงเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กที่นี่ กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินคืนให้วันนี้แล้ว

แจ้งวันนี้ อัปเดตล่าสุด วงเงิน e-Money คงเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจ" รายงาน กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินให้คืนวันนี้แล้ว

โครงการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 มีวงเงิน e-Money คงเหลือ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า)

กรมบัญชีกลางโอนเงิน e-Money คืน วันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567

  • ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต จะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ ที่สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567
     
  • ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยจะทําการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567

กรณีแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จ (Reject) จากเดือน พ.ค. 67 จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 หากยังมีรายการที่โอนไม่สําเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคม

อัปเดต โอนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดจากกรมบัญชีกลาง


ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม) https://govwelfare.cgd.go.th คลิก

 

อ้างอิง - กรมบัญชีกลาง 
Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345