สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มิ.ย.66 เงินเข้า 3 งวด ใช้ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มิ.ย.66 เงินเข้า 3 งวด ใช้ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน หรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เดือนมิถุนายน 2566 โดย กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเข้าให้มีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 งวด

เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด หรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เดือนมิถุนายน 2566 โดย กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเข้าให้มีเข้าร่วมโครงการฯใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 งวดด้วยกัน

นอกจากนี้ ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หรือร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่ากาซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.2566)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT BTS ARL)

วันที่ 18 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้)

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา

  • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้า และ/หรือค่าน้ำประปา กระทรวงการคลัง จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

โดยผู้มีสิทธิรายใหม่ตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ตามมาตรการฯ กับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค)

ช่องทางการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับสิทธิ

  1. ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
  2. ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
  3. ค่าไฟฟ้า - กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
  4. ค่าน้ำประปา - การประปานครหลวง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
  5. ค่าน้ำประปา - การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก)

วันที่ 19 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

**โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท