รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

เช็กเลย! ทำอย่างไร? รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ พร้อมงบซ่อมบ้านคนแก่ "ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ" 40000 บาท ดูเงื่อนไข คุณสมบัติ ยื่นคำขอรับเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เลย

ประชาชน "ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" มาทางนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมมาให้แล้ว เช็กเลย! ทำอย่างไร? รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ พร้อมงบซ่อมบ้านคนแก่ "ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ" 40000 บาท ดูเงื่อนไข คุณสมบัติ ยื่นคำขอรับเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เลย

จากกรณีที่มีการประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมป์ พ.ศ. 2566 ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล 

อีกทั้ง เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคม จึงมีการสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแล เครือญาติ หรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคม

 

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแลหรือ มีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ 

การคุ้มครองตามระเบียบนี้ ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนด กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุให้ขอได้เพียงคราวละหนึ่งคน หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่าหนึ่งคน
 

ต้องทำอย่างไร? ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท/เดือน

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ จะสนับสนุนงบประมาณเดือนละ 3,000 บาทให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแล เครือญาติ หรือคนในชุมชน ที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จะให้การสนับสนุนจนกว่าผู้สูงอายุจะเข้มแข็งขึ้นหรือเสียชีวิต โดยในปีนี้ตั้งงบประมาณรองรับ 1,100 รายเป็นการตั้งจากยอดจำนวนผู้สูงอายุที่จองคิวเข้าอยู่ในศูนย์ฯ จากนั้นจะประเมินผลและตั้งงบฯรองรับเพิ่มเติมต่อไป

 

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

 

เงื่อนไขคุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ รับเงิน 3000 บาทต่อเดือน  

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ  อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป  
 • มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
 • ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
 • ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท้าผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ครอบครัวอุปถัมภ์ยื่นความประสงค์ ยื่นคำขอรับเงิน 3000 บาทต่อเดือน ที่ไหน?

 • ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค้าขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นค้าขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

 

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น "ครอบครัวอุปถัมภ์" ยื่นคำขอรับเงิน 3000 บาทต่อเดือน

 • ทะเบียนบ้าน  
 • บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ้าตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจ้าตัวประชาชน  
 • รูปถ่ายหน้าตรงซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 1 รูป

 

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

คนแก่ผู้สูงอายุ ยื่นขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40000 บาท ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไร?

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หรือ ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ เพิ่มเงินซ่อมค่าที่อยู่อาศัยผู้พิการ จาก 33,000 บาท เป็น 40,000 บาท/ราย 

สำหรับการสร้างสิ่งแวดล้อมและเมืองที่เป็นมิตรกับคนวัยเกษียณจะเกิดขึ้นได้ จะแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุ หากเป็นบ้านเก่าจะต้องสำรวจแต่ละส่วนว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยหรือไม่ 

ถ้ามีจุดต้องปรับปรุงหากเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่างราวจับ หลังคา ผนัง ก็จะมีช่างชุมชนที่มีความรู้เรื่องการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุให้บริการ  ทั้งนี้ กรมมีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท

ทว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม.ให้แนวคิดในการบูรณาการงบประมาณซ่อมแซมบ้านกรณีที่บ้านหลังนั้นมีเด็กและผู้พิการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากงบฯเพื่อผู้พิการก็อยู่ที่ 40,000 บาทต่อหลังเช่นกัน ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีงบฯจากการทำCSRของภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมสมทบด้วย

2. สภาพแวดล้อมในสังคม มีกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร ที่แต่ละอาคารสถานที่จะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น  ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับ เมื่อมีกฎหมายกำหนดและทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติ ก็เป็นการร่วมกันดูแลสังคม

 

ขอแบบฟอร์มซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ระเบียบซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จากไหน?

 • สถานที่ยื่นคําขอซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 40000 บาท 
 • สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
 • องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยา 

 

รับเงิน 3000 บาท/เดือน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ - งบซ่อมบ้านคนแก่ 40000 บาท

 

รายละเอียดแบบฟอร์มซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ระเบียบซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ (คลิก)