อัปเดต คนแก่ผู้สูงอายุ ขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40,000 บาท เช็กที่นี่

อัปเดต คนแก่ผู้สูงอายุ ขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40,000 บาท เช็กที่นี่

ตรวจสอบอัปเดตล่าสุด คนแก่ผู้สูงอายุ ขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40,000 บาท เช็กที่นี่ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

กรณีคนแก่ผู้สูงอายุ ยื่นขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40,000 บาท ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ

สอบถามกันมาก ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ พมจ. เปิดให้ผู้สูงอายุสามารถยื่นขอเงินซ่อมแซมบ้าน จำนวน 40,000 บาท

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นเรื่องจริง ทำโครงการมาแล้วตั้งปี 2565-2566

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หรือ ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย เป็นการดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้มีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยต่อการดําเนินชีวิต โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  •  มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
  •  ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
  • ที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ

 

ขอแบบฟอร์มซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ระเบียบซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 

สถานที่ยื่นคําขอ
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
- องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยา
 

อัปเดต เงินอุดหนุนกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม.


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

อัปเดต คนแก่ผู้สูงอายุ ขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40,000 บาท เช็กที่นี่