เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

เช็กเลย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กทม. กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขตกรุงเทพ วางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า การขาย จำหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะ

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้! นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ (คลิก)

ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม67 และขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

 

เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

รวมทั้งจะมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ 

1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง  สำนักงานเขตมีนบุรี

3. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 มี.ค. 67 เวลสา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 8 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

5. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 16 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

 

เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

เช็กเลย! ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องรู้ กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มเขต

โดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขต ผู้แทนสถาบันการศึกษา คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ผู้ค้าจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน และประชาชน มาประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกัน 

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ตลอดจนเพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง