บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2566 ใครได้เงิน บัตรคนจน ซื้อสินค้าจุกๆ 2,400 บ.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2566 ใครได้เงิน บัตรคนจน ซื้อสินค้าจุกๆ 2,400 บ.

ส่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2566 หรือ บัตรคนจน ใครได้สิทธิรับเงินเข้าจุกๆ ซื้อสินค้า 8 เดือน รวม 2,400 บาท บ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2566 หรือ บัตรคนจน กระทรวงการคลัง จะมีวงเงินโอนเข้าให้กับ ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13 ล้านคน ส่วนคนที่ผ่านอุทธรณ์ รอบเก็บตก ยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-26 พ.ย. 66 จะได้รับวงเงินเข้าในวันที่ 1 ธ.ค. 66 และจะได้รับวงเงินย้อนหลังอีก 2,400 บาท (เดือน เม.ย.-พ.ย. 66) รวม 8 เดือน เดือนละ 300 บาท

 

วงเงินที่จะได้รับแต่ละรายการใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2566 หรือ บัตรคนจน มีดังนี้

ในส่วนของ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ต.ค.-26 พ.ย. 66 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ธ.ค. 66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 8 เดือน (เดือน เม.ย.-พ.ค. 66) รวมทั้งหมดจำนวน 2,400 บาท

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อเดือน 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 66)

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ได้แก่

  • บขส.
  • รถไฟ
  • ขสมก.
  • รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) 
  • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

6 ธันวาคม 2566 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมไว้แล้ว ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 

 

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) ที่ได้รับสิทธิใน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566) เฉพาะรายการแก้ไขการโอนเงินไม่สำเร็จ และผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
 

20 ธันวาคม 2566 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 กันยายน - 26 ตุลาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการย้อนหลัง (เมษายน - ตุลาคม 2566) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

***โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท