บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2566 โอนเงิน 3 งวด ใช้สิทธิได้ตลอดเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2566 โอนเงิน 3 งวด ใช้สิทธิได้ตลอดเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2566 กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าให้กับผู้มีสิทธิ 3 งวดตลอดทั้งเดือน เริ่มงวดแรก 1 ธ.ค.66 นี้ สามารถเช็กสิทธิสวัสดิการได้ที่นี่เลยว่าจะใช้จ่ายอะไรได้บ้าง 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2566 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้มีสิทธิ 3 งวดตลอดทั้งเดือน โดยสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เริ่มงวดแรก 1 ธ.ค.66 นี้ สามารถเช็กสิทธิสวัสดิการได้ที่นี่เลยว่าจะใช้จ่ายอะไรได้บ้าง 

ผู้ที่ได้สิทธิ์ใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในเดือนนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 3 งวด เริ่มงวดแรก 1 ธ.ค.66 โดยมีรายละเอยดดังนี้

1 ธันวาคม 2566 ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กันยายน - 26 ตุลาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 7 เดือน (ของเดือนเมษายน - ตุลาคม 2566) รวมจำนวน 2,100 บาท

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย 

  • บขส. 
  • รถไฟ
  • ขสมก. 
  • รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM)
  • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

6 ธันวาคม 2566 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมไว้แล้ว) ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566) เฉพาะรายการแก้ไขการโอนเงินไม่สำเร็จ และผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

20 ธันวาคม 2566

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 กันยายน - 26 ตุลาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการย้อนหลัง (เมษายน - ตุลาคม 2566) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

***โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท