ฝนตกถล่มหนัก จ.แพร่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วม

ฝนตกถล่มหนัก จ.แพร่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วม

ฝนตกถล่มหนัก จ.แพร่ ประกาศ 2 อำเภอ คือ อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วม เร่งให้ความช่วยเหลือ ปชช.

ประกาศจังหวัดแพร่ พื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) น้ำท่วม จ.แพร่ หลังจากที่มี ฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลากกระทบหลายพื้น โดยเฉพาะ 2 อำเภอ คือ อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น

หลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหลายอำเภอในจังหวัดแพร่ ล่าสุด นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าฯ จังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

โดยพื้นที่อำเภอวังชิ้น ประกอบด้วย ตำบลสรอย หมู่ที่ 1-11 , ตำบลป่าสัก หมู่ที่ 1-10 , ตำบลแม่พุง หมู่ที่ 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 , ตำบลวังชิ้น หมู่ที่ 2 3 5 6 7 8 9 11 , ตำบลแม่เกิ๋ง หมู่ที่ 1-8 และตำบลแม่ป้าก หมู่ที่ 2 4 6 7 8 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประกาศให้พื้นที่ ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตาม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 

ฝนตกถล่มหนัก จ.แพร่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วม

ในส่วนของพื้นที่อำเภอลอง ที่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประกอบด้วย ตำบลบ้านปิน หมู่ที่ 1 2 4 5 7 9 10 12 , ตำบลห้วยอ้อ หมู่ที่ 1 9 11 12 14 และตำบลต้าผามอก หมู่ที่ 3 4 5 6 7 เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามหระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

 

ฝนตกถล่มหนัก จ.แพร่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วม