ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

เปิดแล้ว! โมเดล 'THAIS' โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลก 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน 'Soft Power' ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ตามนโยบายรัฐบาล

รวมถึงวธ.มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมุ่งส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและประชาชน อีกทั้งสนับสนุนการนำสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ในจังหวัดต่างๆ มาสาธิตและจำหน่าย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้กำหนดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม และส่งเสริม Soft Power ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผลักดันสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไปยังตลาดต่างประเทศ ให้เข้าถึงง่าย ครอบคลุมตลาดผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย และออกแบบช่องทางสร้างการรับรู้ที่เหมาะสม

โดยจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน Soft Power อย่างเป็นระบบ วธ. จึงริเริ่มจัดทำแผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ. 2566-2570) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนแกนกลางขับเคลื่อน Soft Power สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถนำไปใช้ดำเนินงานตามภารกิจของตนเอง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

‘ไอซ์ซึ-แพนเค้ก’ คว้านำชาย-นำหญิง 'ชมรมวิจารณ์บันเทิง' ปี 65

เปิดความปัง ‘ผัดไทย’ Soft Power ระดับอินเตอร์ใครๆ ก็อยากกิน

 

สร้างแบรนด์ประเทศไทย วางรากฐานการขับเคลื่อน Soft Power

ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศของไทย และสร้างแบรนด์ประเทศไทย (Nation Branding) เพื่อวางรากฐานการขับเคลื่อน Soft Power ที่เชื่อมโยงและครอบคลุมองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ สื่อ อุตสาหกรรมบันเทิงและคอนเทนต์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเมืองระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน ให้มีเอกภาพภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมของประเทศ 

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า แผนนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักเพื่อใช้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยมีทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกัน รวมถึงขับเคลื่อน Soft Power อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เห็นผลเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เป็นวาระสำคัญของประเทศ

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีเอกลักษณ์ จุดยืน และบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลก และเป็นประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรม สร้างความชื่นชอบและชื่นชมของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งผลักดันให้การดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

 

เปิดโมเดล 'Soft Power for All: THAIS” 

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  การขับเคลื่อนแผนนี้ดำเนินการภายใต้โมเดล 'Soft Power for All: THAIS” หรือ 'Soft Power เพื่อคนไทยและผู้คนทั้งมวล' โดยใช้ 'มาลัย' เป็นสัญลักษณ์  สื่อถึงการร้อยเรียงดอกไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นของไทยให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง

สำหรับมอบให้ผู้อื่นเพื่อแสดงความปรารถนาดี การต้อนรับขับสู้ ความเป็นมิตร และการแสดงความเคารพ โดยมีนัยถึงการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับประเทศไทยและประชาคมโลก เปรียบได้กับตัวมาลัยที่ประกอบด้วยการร้อยดอกไม้ 3 ส่วนเรียงต่อกันเป็นวงกลม

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

โดยส่วนที่ 1 เป็นการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ วัฒนธรรมดั้งเดิม (T-Traditional Culture) และวัฒนธรรมร่วมสมัย (H-Hip Culture)

ส่วนที่ 2 หมายถึง การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม (A-Add Value)

ส่วนที่ 3 หมายถึง การโน้มน้าวหรือชักจูงให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (I-Influence) รวมเป็นคำว่า“THAI” ส่วนอุบะ 3 เส้น หมายถึงผลประโยชน์ต่อประทศไทย 3 ด้าน (3S) ที่มาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริม Soft Power ประกอบด้วย เศรษฐกิจเติบโต (Scaling Economy) สังคมยั่งยืน (Sustainable Society) และเสริมสร้างภาพลักษณ์และจุดยืนของไทยในเวทีโลก (Strengthening Position)

 

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ครั้งแรกในไทย! วธ. เปิดตัว 'THAIS' ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม