'เงินสงเคราะห์บุตร' เดือนเมษายน 2566 เข้าวันไหน ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

'เงินสงเคราะห์บุตร' เดือนเมษายน 2566 เข้าวันไหน ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

"เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนเมษายน 2566 รับ 800 บาทต่อบุตร 1 คน "ประกันสังคม" โอนผ่านพร้อมเพย์ ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้ เช็กรายละเอียดที่นี่

ความคืบหน้ากรณี "เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาทต่อบุตร 1 คน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุน "ประกันสังคม" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีโอนเงิน "เงินสงเคราะห์บุตร" ผ่านพร้อมเพย์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งโดยปกติ ประกันสังคม จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนทุกๆสิ้นเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อน ไม่เกินเที่ยงคืนนั้นเอง

\'เงินสงเคราะห์บุตร\' เดือนเมษายน 2566 เข้าวันไหน ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

ไทม์ไลน์โอน "เงินสงเคราะห์บุตร" ดังนี้

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

วันพุทธที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

 

"เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาท

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
 3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 4. อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

กรณีหมดสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร"

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

 • บุตรเสียชีวิต

 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี สงเคราะห์บุตร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาที่ท่านสะดวก 

ลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาทต่อบุตร 1 คน

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้ว และประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

- กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

 • สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

- กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)

- กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด

- กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร. 1506 หรือ เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 4. พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

สถานที่ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)