รมว.พม. หนุน จ.พิษณุโลก เป็นฐานผลิตผู้ "ดูแลผู้สูงอายุ" มืออาชีพ

รมว.พม. หนุน จ.พิษณุโลก เป็นฐานผลิตผู้ "ดูแลผู้สูงอายุ" มืออาชีพ

รมว.พม. ดึงภาคีเครือข่าย หนุน จ.พิษณุโลก เป็นฐานผลิตผู้ "ดูแลผู้สูงอายุ" มืออาชีพ จัดอบรมหลักสูตร Care Giver 420 ชั่วโมง 55 คน พร้อมปั้นนักจัดรายการวิทยุเยาวชนคนรุ่นใหม่

วันนี้ (24 ต.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง จำนวน 55 คน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน จำนวน 19 คน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 4 หน่วยงาน  

 

อีกทั้ง มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรสำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่น กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 องค์กร 1 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผช.ศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำหรับการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนับเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่จะเตรียมมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งหวังว่าเราจะใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานการผลิตมืออาชีพด้านนี้


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ต้องการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุด ประกอบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพร้อมในการฝึกทักษะมืออาชีพในหลายมิติ ไม่เพียงการดูแลพยาบาลเท่านั้น แต่ยังพร้อมในการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจ ภาษา และเทคโนโลยีด้วย ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลก จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีอาชีพ มีความเจริญและยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ ประเทศในยุโรปและอีกหลายประเทศ ยังคงขาดแคลนอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งคนไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา เมื่อโลกเปิดแล้ว คนไทยจะต้องพร้อมในการแสดงศักยภาพ ด้วยการมีจิตใจดี และความเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับคนไทย

 

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน นับเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร ถ้าการสื่อสารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความลื่นไหล จะทำให้สังคมไทยมีความสุขมากขึ้น เรามีความแตกต่างทางความคิดได้ แต่เราต้องสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกัน และเราต้องร่วมมือกันผลิตนักจัดรายการวิทยุเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งทักษะการฟัง การสื่อสาร และการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สังคมไทยน่าอยู่และมีความสุขยิ่งขึ้น