นนทบุรี ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วมพื้นที่ 7 ตำบล อ.ปากเกร็ด

นนทบุรี ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วมพื้นที่ 7 ตำบล อ.ปากเกร็ด

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกาศเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกาศเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (น้ำท่วม) ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- น้ำท่วมนนทบุรี ถนนแจ้งวัฒนะรถติดยาวเหยียด คอนโดเมืองทองระดับน้ำยังสูง

 

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) สาเหตุจากพายุ "โนรู" กอปรกับภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้

  1. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางพลับ
  2. หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าอิฐ
  3. หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกาะเกร็ด
  4. หมู่ที่ 1-6 ตำบลอ้อมเกร็ด
  5. หมู่ที่ 1-6 ตำบลคลองพระอุดม
  6. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางตะไนย์
  7. หมู่ที่ 1-12 ตำบลคลองข่อย

เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล มีผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 7,099 ครัวเรือน แบ่งเป็น ตำบลท่าอิฐ 2,335 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 1,678 ครัวเรือน ตำบลบางตะไนย์ 1,264 ครัวเรือน ตำบลคลองพระอุดม 980 ครัวเรือน ตำบลอ้อมเกร็ด 508 ครัวเรือน ตำบลบางพลับ 260 ครัวเรือน และ ตำบลคลองข่อย 74 ครัวเรือน

 

นนทบุรี ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน น้ำท่วมพื้นที่ 7 ตำบล อ.ปากเกร็ด