เฮ! ต่ออายุช่วย ค่าไฟฟ้า - น้ำประปา แก่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 7 เดือน

เฮ! ต่ออายุช่วย ค่าไฟฟ้า - น้ำประปา แก่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 7 เดือน

ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า - น้ำประปา สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อีก 7 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน  2566  (7 เดือน) 

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05  ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า จํานวน 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และงบประมาณสนับสนุนค่าน้ำประปา จํานวน 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าไฟฟ้า

  1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน  ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  2. กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
  3. กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

ค่าน้ำประปา

  1. กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
  2. กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น มติ ครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตร ฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์