เฮ! ครม.ไฟเขียวจ่าย "ค่าเสี่ยงภัย" อสม.-อสส. 4 เดือน รับ 2,000 บาท/คน

เฮ! ครม.ไฟเขียวจ่าย "ค่าเสี่ยงภัย" อสม.-อสส. 4 เดือน รับ 2,000 บาท/คน

เฮ! ครม.อนุมัติวงเงิน 2,100 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และ "ค่าเสี่ยงภัย" อสม.-อสส. จำนวน 1.05 ล้านคน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 65 รวม 2,000 บาท/คน

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท สำหรับโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และ "ค่าเสี่ยงภัย" สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในชุมชน  ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,039,729  คน และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน  10,577  คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565 รวมเป็น 2,000 บาท/คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่ยุติและยังจำเป็นต้องสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ระยะ Post - Pandemic จึงได้มีการเสนอค่าตอบแทน อสม. ตามช่วงระยะเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565  

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายให้ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  (ระยะเวลา 12 เดือน) รัฐบาลอนุมัติงบเป็นค่าตอบแทน อสม. และ อสส. รวมท้ังสิ้น 6,301.83 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการให้ค่าเสี่ยงภัยเฉลี่ยรวม 6,000 บาท/คน