เช็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุรับราชการ สพฐ. ไม่มีชื่อแจ้งด่วน

เช็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุรับราชการ สพฐ. ไม่มีชื่อแจ้งด่วน

แจ้งด่วน เช็กด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุรับราชการ ข้าราชการพลเรือน สพฐ. ไม่มีชื่อแจ้งด่วน เพื่อแก้ไขก่อนไม่มีสิทธิ์สอบ

กรณีสอบบรรจุรับราชการ ข้าราชการพลเรือน สพฐ. ล่าสุดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแล้ว

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันข้างต้นนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

ดังนั้น หากปรากฏ ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณสมบัติไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครสอบ ยื่นเอกสารปลอม หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินทางคดีอาญาต่อไปด้วย

สําหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 18 มกราคม 2567 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามประกาศนี้ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคําร้อง ขอมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามแบบคําร้องแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานและติดต่อเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๔, ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๙๐ เพื่อนําส่งเอกสารหลักฐานโดยวิธีการสแกนเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ E-Mail : [email protected] 


ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้มีสมัครสอบแข่งขันเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า โดยให้ส่งเอกสาร หลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น 5 ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัคร ที่มีสิทธิสอบแข่งขัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถ้าหากไม่ดําเนินการภายในกําหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง สําหรับผู้มีสิทธิสอบแข่งขันที่มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอด/ตามัว) หรือพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีความประสงค์จะให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ โปรดแจ้งหรือติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๔, ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๙๐ พร้อมส่ง หลักฐานสําเนาบัตรผู้พิการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยสแกนส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-Mail : [email protected] หากพ้นกําหนดระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้

เช็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุรับราชการ สพฐ. ไม่มีชื่อแจ้งด่วน

คลิก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)