'ประกันสังคม' ปรับเกณฑ์-อัตราจ่าย ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค

'ประกันสังคม' ปรับเกณฑ์-อัตราจ่าย ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค

"ประกันสังคม" ปรับเกณฑ์-อัตราจ่าย ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุก เพื่อขยายการดูแลให้ผู้ประกันตน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม เรื่อง “หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามแนวทางโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ (ฉบับที่ 2)” เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย พล.ต.ท.นพ.ธนา ธุระเจน ประธานกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (บอร์ดแพทย์) 

สำหรับสาระสำคัญ คือ การให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 หรือ 4 สายพันธุ์ แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวเชิงรุกในสถานการประกอบการสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตราครั้งละ 250 บาท

2. ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตราครั้งละ 450 บาท

 

รวมถึงปรับเปลี่ยนความในบทนิยามคำว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ให้หมายถึง จังหวัดนำร่องตามโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ จำนวน 13 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ระยอง จ.สงขลา จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สุราษฎร์ธานี และจ.อุดรธานี

ทั้งนี้ เป็นการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการขยายการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ และสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และคุณภาพชีวิต

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม