'ประกันสังคม' ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน เช็กเงื่อนไข 'สินเชื่อที่อยู่อาศัย'

'ประกันสังคม' ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน เช็กเงื่อนไข 'สินเชื่อที่อยู่อาศัย'

"ประกันสังคม" ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน โครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ต้องทำยังไง เช็กเงื่อนไข พร้อมรายละเอียดที่นี่

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนิน โครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับ "ประกันสังคม" ม.33 ที่ต้องการขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่คงเหลือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) โดยที่วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท ลองไปดูว่าถ้าอยากกู้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

"ประกันสังคม ม.33"ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้

1.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น

2.เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคาร

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเดิมจะต้องเป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่ เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

  • ปีที่ 1 - ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี คงที่ 5 ปี
  • ปีที่ 6 - ปีที่ 8 อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 2 ต่อปี (MRR-2%)
  • ตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 0.5 ต่อปี (MRR-0.5%)

ขั้นตอนการเข้าโครงการ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

1.ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับ ธอส. ผ่านช่องทางแอป : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.

2.เพิ่ม GHB Buddy เป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy

3.ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่  และนำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้

4.เอกสารการยื่นขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และเตรียมเอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รวมถึงหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้/ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ให้พร้อม

5.ยื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป

ระยะเวลาโครงการ

  • ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 - วันที่ 19 ธ.ค. 2566
  • ทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่งหรือ โทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

'ประกันสังคม' ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน เช็กเงื่อนไข 'สินเชื่อที่อยู่อาศัย'