ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสขอสินเชื่อจาก ธอส. ดอกเบี้ย 1.99% เกินวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทแล้ว!!

ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสขอสินเชื่อจาก ธอส. ดอกเบี้ย 1.99% เกินวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทแล้ว!!

ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสขอเข้าโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี 5 ปีแรก จากธอส. เกินวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทแล้ว!!

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธอส. และสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี

โดยขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้นล่าสุด ณ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ภายในระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเริ่มเปิดให้รับรหัส ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วกว่า 15,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกินกว่ากรอบวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

สะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ ธอส. และ สปส. ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม ธอส. ยังคงเปิดให้ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ต่อไปเนื่องจากธนาคารจะปิดโครงการเมื่อมีลูกค้าได้รับ "อนุมัติ" สินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นกู้กับ ธอส. แล้ว 88 ราย ด้วยกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้วสามารถนำรหัสดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป

ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th