สปส. เตือนนายจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียน-ลาออก ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สปส. เตือนนายจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียน-ลาออก ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เลขาธิการ สปส. เตือนนายจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียน แจ้งลาออก ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หวั่นนายจ้างกระทำผิดกฎหมาย ผู้ประกันตนเสียสิทธิ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าตนขอฝากเตือน นายจ้าง ให้แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการสิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมายังมีนายจ้างเป็นจำนวนมาก แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนล่าช้า หรือได้รับประโยชน์ทดแทนเกินสิทธิสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเกินจริง

โดยตัวเลขช่วงระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง และสถานประกอบการ ที่แจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้า จำนวน 34,453 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 160,120 ราย แบ่งเป็นสถานประกอบการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ จำนวน 32,062 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 150,964 ราย  และสถานประกอบการที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 2,391 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 9,156 ราย 

เลขาธิการ สปส. กล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้มีแนวทางมาตรการเข้มงวดกับนายจ้างที่ไม่แจ้งขึ้นทะเบียน และไม่แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยออกหนังสือเชิญพบเพื่อชี้แจงให้นายจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

หากพบนายจ้างมีเจตนายังหลีกเลี่ยง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานประกันสังคม ขอย้ำหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) โดยนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

สำหรับนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ นายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

- กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) พร้อมระบุสาเหตุการออกจากงาน

- กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง

ช่องทางนายจ้างทำธุรกรรมงานทะเบียน ผู้ประกันตน

  • ผ่านระบบ e-service ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th 
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง