ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์สินเชื่อพิเศษ 5,000 ล้าน ช่วยชาวประมง

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์สินเชื่อพิเศษ 5,000 ล้าน ช่วยชาวประมง

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดีเดย์โครงการสินเชื่อพิเศษ 5,000 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และประมงนอกน่านน้ำ ให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนในการทำประมงสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 50,000 กว่าลำ ที่จดทะเบียนเรือเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จำนวน 9,593 ลำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องฯ โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เฟส 2 ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และประมงนอกน่านน้ำ ให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครให้ชาวประมงเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานประมงจัดหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง เฟส 2 ชาวประมงสามารถกู้เงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จากอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้

รูปแบบของสินเชื่อฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ
  2. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง

ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้  

1. วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จำนวน 2,000 ล้านบาท สำหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อสูงสุด รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

2. วงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 3,000 ล้านบาท สำหรับเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อสูงสุดสุด รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพฯ เฟส 2 เป็นผลพวงของความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ครั้งแรก เมื่อปี 2563 – 2564 โดยกรมประมงและคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเป็นประธาน ภายใต้นโยบายช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีชาวประมงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากถึงจำนวน 5,596 ราย ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงให้สามารถกู้เงินนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ จึงขยายโครงการจากเฟส 1 เป็นเฟส 2