‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

‘วันไหว้ครู 2567’ ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ซึ่งหลายคนมีความสับสนกันกับ “วันครู” ที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี มาร่วมหาความหมายว่าทำไม 2 วันนี้ ต้องจัดกันคนละวัน และอ่านประวัติวันไหว้ครู บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

‘วันไหว้ครู 2567’ ปีนี้ตรงกับ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ซึ่งหลายคนมีความสับสนกันกับ “วันครู” ที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี มาร่วมหาความหมายว่าทำไม 2 วันนี้ ต้องจัดกันคนละวัน

‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู  

วันไหว้ครู กับ วันครู ต่างกันอย่างไร

วันครู

ตรงกับทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยวันครูนี้ ถูกกำหนดให้จัดขึ้นจาก “จอมพล ป.พิบูลสงคราม” นายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลนั้น ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมวิสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ให้มีวันครูขึ้น เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู

จากนั้น ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2499  คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันครู” เนื่องจากเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา

‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

วันไหว้ครู

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทำพิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้นๆ โดยมักจัดในช่วงหลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ หรือ วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน โดยในปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

พานไหว้ครู

มักจะประกอบไปด้วย ธูป เทียน และดอกไม้ คือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก และดอกเข็ม ที่ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดี 

  • ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับหญ้าแพรก
  • หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง
  • ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม เปรียบดั่งสติปัญญาที่แหลมคมเหมือนดอกเข็ม 

‘วันไหว้ครู 2567’ ต่างกันกับ ‘วันครู’ รวมประวัติ บทสวด ความหมายดอกไม้ไหว้ครู

บทสวดวันไหว้ครู 

นมัสการอาจริยคุณ
(นำ) ปาเจราจะริยา โหนติ
(รับพร้อมกัน) คุณุตตะรานุสาสะกา
ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง.

(นำ) อนึ่งข้าคำนับน้อม
(รับพร้อมกัน) ต่อพระครูผู้การุญ
โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ยัง บ ทราบ ก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอรรถให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม- หะจิตมืดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชมฯ

(กราบ 1 ครั้ง) 

คำกว่าวไหว้ครู ปาเจราทำนองสรภัญญะ
ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา
ข้าขอประณตน้อมสักการ (รับพร้อมกัน)
บูรพคณาจารย์  ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา    อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์    ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา    อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ    อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี    ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ

(นำ) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง