'ประเมิน ITA 2567' กระทรวงศึกษาธิการ แจงชัดคำถาม ตัวชี้วัดความโปร่งใสองค์กร

'ประเมิน ITA 2567' กระทรวงศึกษาธิการ แจงชัดคำถาม ตัวชี้วัดความโปร่งใสองค์กร

เตรียมตัว! "ประเมิน ITA 2567" กระทรวงศึกษาธิการ แจงชัด 3 ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม-ความโปร่งใสขององค์กร ประเด็นข้อคำถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกในปีงบประมาณ 2567

เตรียมตัว! "ประเมิน ITA 2567" กระทรวงศึกษาธิการ แจงชัด 3 ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม-ความโปร่งใสขององค์กร ประเด็นข้อคำถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกในปีงบประมาณ 2567 

โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจของคู่มือและรายละเอียดสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 114 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม


ที่ประชุมได้ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมิน 3 แบบวัด คือ

  • แบบวัดที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จำนวน 15 ข้อ
  • แบบวัดที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จำนวน 9 ข้อ
  • แบบวัดที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน 35 ข้อ

รองปลัด ศธ. ได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด สื่อสารและสร้างความเข้าใจในแต่ละประเด็นข้อคำถามให้ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการดำเนินงานขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างแท้จริง

อ้างอิง : ศธ.360 องศา