เปิด "ผลงานนวัตกรรมพยาบาล" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด "ผลงานนวัตกรรมพยาบาล" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ” ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” อย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยผลงานเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4  นอกจากนั้นได้ส่งเสริมนักศึกษาให้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่ยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"CRA open House" แนะนำหลักสูตร พาทัวร์การเรียนการสอนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แกะกล่อง '6 หลักสูตร' ผู้สนใจเรียนแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยกระดับนักศึกษาพยาบาลเชี่ยวชาญนวัตกรรม

ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนานวัตกรรมในคลินิก ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ  

มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับให้นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมมือกับทีมสุขภาพในการสร้างและใช้นวัตกรรม และให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพสู่สาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรม

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

 

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

เปิด \"ผลงานนวัตกรรมพยาบาล\" ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี