ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 'จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567' สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สะท้อนความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และงานวิจัย

รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  35 คน ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นศ.-คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

'รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' อันดับ 5 สุดยอดองค์กรแห่งปี กลุ่มรพ.รัฐ

โดยรศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระบวนการต่าง ๆ และงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ - แนวการเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ

นอกจากนั้น รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการเตรียมแบบฟอร์มการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และการเตรียมงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  ฝึกปฎิบัติเตรียมแบบฟอร์มการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้รับประโยชน์จากการอบรม และได้เขียนแผนการเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขอตำแหน่งวิชาการ