ผลิตหลักสูตร 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก

ผลิตหลักสูตร 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก

CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว พร้อมมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

ปัจจุบันองค์กรเอกชนกำลังเผชิญปัญหาการลาออกของพนักงานจำนวนมาก และพนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กฝึกงานทวิภาคี ในระดับปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และรักษาการหัวหน้าหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นภายในแต่ละองค์กรยังพบว่า เด็กกลุ่มนี้ยังอยากทำงาน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิ ผลตอบแทนที่ยังไม่น่าพอใจ วันหยุดที่ไม่สอดคล้องกับเสาร์-อาทิตย์  ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อเด็กฝึกงานลาออกพร้อมกันจำนวนมาก องค์กรภาคเอกชนจึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ทำให้เกิดช่องว่างทางการตลาด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายองค์กรเอกชนจึงทำความร่วมมือกับ CIBA DPU ในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด โดยที่นักศึกษาสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้

ผลิตหลักสูตร \'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล\'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โลกการทำงานของ ‘Gen Z’ ทำไม?องค์กรขอบาย เป็นตัวปัญหา...จริงหรือ!!

ไทยก้าวสู่ 'สังคมสูงวัย' ระดับสุดยอด กระทบตลาดแรงงาน

 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล'นักศึกษาทำงานพร้อมเรียนไปด้วยกัน

ดร.คุณากร กล่าวด้วยว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ CIBA DPU จึงคิดค้นหลักสูตร 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล' เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งรูปแบบการเรียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. เรียนแบบ On Site

2. เรียนแบบออนไลน์ (e-learning)

3. เรียนแบบ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  หรือ การสะสมหน่วยการเรียนรู้

เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการชั้นนำที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ผ่านชุดรายวิชา (Module) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีโอกาสเชื่อมโยงการ เรียนรู้กับประสบการณ์การทำงานสามารถพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการตลาด

ผลิตหลักสูตร \'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล\'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เช่น นักศึกษาทำงานอยู่แผนกจัดซื้อ หัวหน้าหรือผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานจะเป็นผู้ร่วมประเมินร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และให้เกรดตามระดับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในชุดรายวิชาของการจัดซื้อ เป็นต้น ส่วนรายวิชาอื่นนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อเก็บหน่วยกิตได้ตลอดเวลาตามที่นักศึกษาสะดวก ตามกรอบเวลา

เสริมศักยภาพแรงงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

“รูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นนี้ ส่งผลให้เด็กเรียนจบเร็วขึ้นกว่าปกติ เช่น ปกตินักศึกษาระดับปวส.เรียนต่อระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 2 ปี ถ้าเลือกเรียน บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สามารถเรียนจบเร็วขึ้นภายใน 1.5 ปี ที่สำคัญไม่กระทบกับการทำงานประจำด้วย นอกจากนี้สถานประกอบการหลายแห่งที่ทำ MOU (Memorandum of Understanding) กับทางมหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมการันตีการรับเข้าทำงานด้วย”ดร.คุณากรกล่าว

ผศ.ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลและผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรฯ  กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นมาให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจะเน้นการเพิ่มทักษะในการใช้งานไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการคิดนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ในการทำงานจริง โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกแบ่งรายวิชาออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นผู้ประกอบการ เช่น การบัญชี การเงิน โลจิสติกส์และการตลาด

2. กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ การเขียนโปรแกรม หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน

3.กลุ่มรายวิชาที่นำนวัตกรรมที่คิดค้นนำไปเสนอขาย เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในองค์กร

นอกจากนี้ ในหลักสูตรการเรียนการสอนยังมีการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เช่น การใช้ Chat GPT, การเล่นเกมจำลองธุรกิจ และการใช้ระบบหลังบ้าน ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น เป็นต้น

ผลิตหลักสูตร \'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล\'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก

การเปิดเรียนหลักสูตร 'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล' นับเป็นการสร้างความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน เพื่อเสริมสร้างแรงงานที่มีความสามารถและสอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดช่องว่างทางการตลาดในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน   

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในระดับปริญญาตรี เทียบโอน ปวส. ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถเข้าไปสมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://ciba.dpu.ac.th/

ผลิตหลักสูตร \'นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล\'  ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออก