ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

มอบรางวัล 'เมืองขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย' ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

งานสัปดาห์ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และภาคีเครือข่าย ภายในงานนอกจากมีพิธีมอบโล่แก่จังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อและเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย

รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเพื่อนำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง 'รับมืออย่างไร...กับภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล' และนิทรรศการร่วมขับเคลื่อน Thailand Safe Internet Coalition  พื้นที่ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สัญญาณเตือน!! เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน รู้เร็ว รักษาทัน ลดเสี่ยงอัมพาต

ระวังโดน! วาเลนไทน์หลอกไม่พัก 6 รูปแบบลวง ถ่ายคลิป ลงทุน ขายของ จองที่พัก

 

สถิติเด็กกระทำผิดพุ่งสูง เร่งป้องกันภัยคุมคามจากสื่อ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวว่า การคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับโล่เกียรติคุณและใบเกียรติบัตร มีความน่าสนใจ เพราะมีการประยุกต์ความคิดอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ

โดยอาศัยเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญ มีการออกแบบเครื่องมือให้เหมาะกับบริบทของแต่ละชุมชน ถือว่ามาถูกทาง เมื่อจับทางถูก เวลาจะขับเคลื่อนอะไร จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หวังว่าเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานจนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย จะเป็นโมเดลที่ดี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเมืองอื่นๆ ด้วย

ปัจจุบันสถิติคดีความที่เด็กกระทำผิดยังมียอดสูง ในปี 2566 ได้แก่

1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 3,110 คดี

2. เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2,999 คดี  

3.เกี่ยวกับทรัพย์ 2,622 คดี

4. เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 1,530 

5.ความผิดอื่น ๆ 1,079 คดี

จากการสำรวจพบว่า คดีที่ 2 และ 4 เด็กเรียนรู้วิธีการมาจากสื่อออนไลน์ ทำให้สื่อออนไลน์ถูกตั้งคำถามมากมายว่าสาระต่างๆที่อยู่ในนั้นควรถูกควบคุมดูแลให้ดีขึ้นหรือยัง

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

การป้องกันภัยคุกคามจากสื่อมี 2 ระยะ คือ

  • ระยะแรกทำให้ลดน้อยถอยลง
  • ระยะที่ 2 การผลิตสื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าไปต่อสู้กับสื่อด้านลบ และการเพิ่มพื้นที่สื่อดี เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับสื่อที่ดี มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ

เชื่อว่า ถ้าทำ 2 อย่างคู่กัน หรือจำกัดสิ่งไม่ดีและเพิ่มสิ่งที่ดี เด็กน่าจะเรียนรู้สิ่งที่ดีมากกว่า ส่งผลให้เกิดโอกาสกระทำผิดลดน้อยลง 

 

มอบสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย สร้างนิเวศสื่อสุขภาพแก่เด็ก

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.กล่าวว่า การมอบรางวัลให้กับจังหวัดดีเด่นในครั้งนี้  จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศสื่อสุขภาวะให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยได้เข้าถึงหนังสือและการอ่านมากขึ้น เพราะว่าสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ  0-6 ขวบ เนื่องจากเด็กวัยนี้เหมาะกับสื่อการอ่านที่สร้างเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์

ที่สำคัญเป็นการสร้างความผูกพันกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  ส่วนพื้นที่ออนไลน์สามารถร่วมสร้างระบบนิเวศส่งเสริมการอ่าน ด้วยการนำข้อมูลต่างๆและภูมิปัญญาวัฒนธรรม ให้ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยดาวน์โหลดศึกษาข้อมูลความรู้ก่อนจูงลูกเข้าสู่โลกของออนไลน์  ซึ่งมีบริการทั้งข้อมูลและหนังสือฟรีที่มีคุณภาพ ในเว็บไซต์ ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ได้ด้วย

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

เดินหน้าขับเคลื่อนหนังสือในบ้านเด็กปฐมวัย

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า จากงานวิจัยพบว่า การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และการมีหนังสือในบ้านของเด็กปฐมวัย เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็กทุกมิติ ทั้งในเรื่องของร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ การเห็นคุณค่าในตัวตน  และการพัฒนาทักษะสมอง EF  หนังสือและการอ่านยังเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ได้ง่ายที่สุด และลงทุนน้อยที่สุด

การที่มติคณะรัฐมนตรี ฯ ได้ออกมาสนับสนุน ทำให้มีการขับเคลื่อนเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย หวังว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจไปถึงเมืองอื่นๆ  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้สนับสนุนการใช้หนังสือและกิจกรรมการอ่าน สร้างเสริมศักยภาพเด็ก วางรากฐานเท่าทันสื่อไอทีและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนเพื่อศึกษาข้อมูลและจัดเวทีสาธารณะ ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

นำโดย ผศ.ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และวุฒิสภาตามลำดับ โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว และนำส่งข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รับทราบผลการพิจารณารายงานดังกล่าว

ต่อมาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายสืบเนื่อง เรื่อง 'สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย' ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการข้างต้น

เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาวิกฤตภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย (Leaning Loss) ของเด็กที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา จึงได้นำส่งข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ และขอให้พิจารณามอบหมายหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ชวน อทป.หนุนสวัสดิการหนังสือเด็กปฐมวัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาและได้มีบัญชาส่งเรื่องให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบาย ในประเด็นสำคัญ คือ

1.จัดหาและมอบหนังสือให้เป็นของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคน

2.จัดให้เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) มีหนังสือภาพและหนังสือนิทานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย และ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชุน อย่างน้อง 3-5 เล่ม ในบ้าน

3.จัดกระบวนการหนุนเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพสมองและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน  

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติ ค.ร.ม. ว่าด้วยการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นายวัลลภ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการ ฯ โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ให้กับพื้นที่ต้นแบบสู่เมืองขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยตาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำเนินงาน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านอย่างต่อเนื่อง

ขับเคลื่อนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

โดยมีจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดดีเด่นด้านการส่งเสริมสวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดยะลา ประเภทใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดกระบี่ และจังหวัดหนองคาย