มข.คะแนนพุ่ง คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม โปร่งใสปี 66

มข.คะแนนพุ่ง คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม โปร่งใสปี 66

มข.คะแนนพุ่ง คะแนนรวม 90.06 คะแนน คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม-ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 2566 พร้อมเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาคะแนนในส่วนที่น้อยอยู่

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประเมินโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลการประเมิน รวม 90.06 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับเกรด A และที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน  โดยประเมินคะแนนจาก 3 ส่วน ดังนี้

1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนน 97.50

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนน 84.57

3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนน 85.67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

มข. หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน หยิบทุนทางธรรมชาติ สร้างเงินล้าน

ทำไม?ถึงพูดไม่ออก บอกไม่ถูก สื่อสารไม่รู้เรื่อง หรือเสี่ยง 'ภาวะอะเฟเซีย'

เช็ก 'หลอดเลือด& แคลเซียม'บอกความเสี่ยง 'อัมพฤกษ์-อัมพาต'

 

ม.ขอนแก่น คะแนนประเมินคุณธรรม-โปร่งใสพุ่ง คว้าองค์กรเกรดA

ผศ.นพ.ธรา กล่าวด้วยว่า ม.ขอนแก่นให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเข้าร่วมการประเมินไม่เคยขาด ปีนี้เราได้คะแนนเป็นองค์กรเกรด A เช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผลประเมินโดดเด่นด้านการป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลที่ได้คะแนนเกือบเต็ม

ส่วนคะแนนที่ยังน้อยอยู่คือ การปฏิบัติการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  และการได้รับคะแนนเกรด A ในครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง

มข.คะแนนพุ่ง คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม โปร่งใสปี 66

ขณะเดียวกันยังได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินความโปร่งใสของผู้บริหารโดยใช้คะแนน ITA เป็นองค์ประกอบมานานกว่า 4 ปีแล้ว พร้อมกำหนดประเด็นด้านคุณธรรมความโปร่งใสเป็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ของมหาวิทยาลัยด้วย

 

เดินหน้าพัฒนาบุคลากร นักศึกษาโปร่งใส เท่าเทียม

“ITA เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษณ์ด้านนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีความโดดเด่น เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจาก ป.ป.ช. เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของม.ขอนแก่นโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกนั้นต้องมีความโปร่งใส ให้บริการเท่าเทียมกัน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ และมีจิตให้บริการ รวมถึงนักศึกษาที่ประพฤติดี ช่วยเหลือชุมชน

มข.คะแนนพุ่ง คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม โปร่งใสปี 66

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับผลการประเมินคะแนน ITA เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น