'DEK66' เช็กเลย กำหนดการ หลังรู้คะแนน 'A-Level'

'DEK66' เช็กเลย กำหนดการ หลังรู้คะแนน 'A-Level'

วันที่ 17 เมษายนนี้ เป็นวันที่ DEK66 ได้รู้ผลคะแนนสอบ A-Level ภาพรวมพบว่าหลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ยังพบว่ามีหลายวิชาที่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ และหลังจากนี้กำหนดการในรอบต่อไปจะเป็นอย่างไร สามารถเช็กได้ ที่นี่

Key point : 

 • สำหรับ TCAS66 มีการปรับระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อน และยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งการสอบ TGAT  และ TPAT รวมถึง เป็นปีแรกของการสอบ A-Level
 • A-Level แต่เดิม คือ ข้อสอบวิชาสามัญ ที่ถูกถูกปรับจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ โดยเริ่มใช้ใน TCAS66 เป็นการสอบทั้งหมด 16 วิชา
 • ผลสอบ A-Level ซึ่งมีการประกาศในวันที่ 17 เมษายน สามารถขอทวนผลคะแนนสอบได้ระหว่าง วันที่ 18-25 เมษายน 2566 และสู่การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น ในวันที่ 7-13 พฤษภาคม นี้

 

หลังจาก TCAS66 มีการปรับระบบการจัดสอบ TGAT  และ TPAT  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ และ กำหนดให้แยกการสอบออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ การสอบ TGAT  และ TPAT  สอบเดือน ธ.ค.ส่วนการสอบ A-Level จะสอบเดือน มี.ค. อีกทั้ง ระบบการคัดเลือก TCAS66 มีเรื่องการปรับเพิ่มให้มีการสละสิทธิรอบ 3 เพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน

 

A-Level แต่เดิมคือข้อสอบ “วิชาสามัญ” ที่ถูกจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เริ่มใช้ใน TCAS66 เป็นการสอบทั้งหมด 16 วิชา คือ คณิตพื้นฐานประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา โดยหลังจากสอบ A-Level แล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น ในวันที่ 7-13 พฤษภาคม

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการสอบ A-Level ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม และกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ วันนี้ (17 เมษายน) โดยขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลคะแนนสอบแล้ว ภาพรวมคะแนนสอบ A-Level พบว่า หลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ยังพบว่ามีหลายวิชาที่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 เปิดเผยว่า คะแนนเฉลี่ยในการสอบ A-Level ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้ เพราะ ทปอ.ออกข้อสอบไม่เกินเนื้อหาหลักสูตรที่สอนในห้องเรียน แม้จะมีคนทำไม่ได้อยู่ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการสอบแข่งขัน และในวันที่ 18-25 เมษายน ทปอ.จะเปิดให้ผู้เข้าสอบยื่นทบทวนคะแนน A-Level

 

หลังจากสอบ A-Level แล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น โดยรอบนี้จะเปิดรับสมัครผ่านระบบ mytcas.com วันที่ 7-13 พฤษภาคม จะประกาศผลในระบบ 2 รอบคือ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พฤษภาคม

 

แต่การสมัครรอบ 3 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ หลังจากการประมวลผลรอบที่ 2 จะเปิดระบบให้ผู้สมัครสละสิทธิ วันที่ 27 พฤษภาคมด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครไม่เคยสละสิทธิมาก่อน และสละสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 

เพราะที่ผ่านมาในรอบที่ 3 หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ระบบจะยืนยันสิทธิให้อัตโนมัติ ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนว่าน่าจะเปิดให้สละสิทธิได้ เพราะนักเรียนบางคนพบภายหลังว่า ในรอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ จึงอยากที่จะสละสิทธิรอบ 3 ไปสมัครรอบที่ 4 แทน

 

 

“ก่อนที่จะถึงวันรับสมัครรอบ 3 อยากให้ผู้สมัครเข้าระบบ mytcas เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตน ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบ TGAT, TPAT และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของตนว่ามีครบ 6 ภาคเรียนหรือไม่ เพราะในวันเปิดรับสมัครรอบ 3 วันที่ 7-13 พฤษภาคม ทปอ.จะไม่เปิดให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้ว จึงอยากให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการฉุกละหุกในวันที่รับสมัครรอบ 3” 

 

คะแนนต่ำสุด-สูงสุด

 

สำหรับคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา มีดังนี้ 

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) เข้าสอบ 130,656 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 19.407
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) เข้าสอบ 86,419 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 32.142
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าสอบ 51,740 คน  คะแนนสูงสุด 96.2 คะแนนต่ำสุด 2.1 เฉลี่ย 33.754
 • ฟิสิกส์ เข้าสอบ 96,162 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 21.821
 • เคมี เข้าสอบ 89,568 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 18.403
 • ชีววิทยา เข้าสอบ 89,417 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2.4 เฉลี่ย 32.781
 • สังคมศึกษา เข้าสอบ 145,081 คะแนนสูงสุด 84 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 41.595
 • ภาษาไทย เข้าสอบ 148,104 คน คะแนนสูงสุด 88 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 56.439
 • ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 164,127 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 46.009
 • ภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 2,357 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2 เฉลี่ย 36.652
 • ภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 811 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 12 เฉลี่ย 40.273
 • ภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 3,833 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 39.004
 • ภาษาเกาหลี เข้าสอบ 4,009 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 10 เฉลี่ย 37.42
 • ภาษาจีน เข้าสอบ 7,929 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 34.191
 • ภาษาบาลี เข้าสอบ 748 คน คะแนนสูงสุด 78 คะแนนต่ำสุด 14 เฉลี่ย 32.917
 • ภาษาสเปน เข้าสอบ 622 คน คะแนนสูงสุด 64 คะแนนต่ำสุด 10 เฉลี่ย 36.935

 

'DEK66' เช็กเลย กำหนดการ หลังรู้คะแนน 'A-Level'

 

เช็กผลสอบ A-Level

 • เข้าเว็บไซต์ คลิก
 • พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในคะแนน สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18-25 เมษายน 2566 ยื่นคำร้องได้ในระบบ mytcas.com 

 

กำหนดการ หลังคะแนน A-Level ออก

 

(17 เมษายน 2566) ประกาศผลสอบ A-Level 

(18-25 เมษายน 2566) ขอทวนผลคะแนนสอบ 

 

รอบที่ 2 Quota (โควต้า)

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 4 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พฤษภาคม 2566

 

รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัคร : 7-13 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20-21 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 2 : 26 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 27 พ.ค. 2566 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบสาม และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น) 

 

รอบที่ 4 Direct Admission

 • รับสมัคร : 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 1 : 13 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 1 : 13-14 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 2 : 23 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 2 : 23-24 มิถุนายน 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : -

 

'DEK66' เช็กเลย กำหนดการ หลังรู้คะแนน 'A-Level'