แก้ไขการพูดและการได้ยิน :"นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย" ช่วยแก้ปัญหาได้

แก้ไขการพูดและการได้ยิน :"นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย" ช่วยแก้ปัญหาได้

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย เป็นอีกอาชีพที่ขาดแคลนในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งเดียว ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการสื่อสาร ทั้งการได้ยินและการพูด

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายประมาณ 382,615 คน หรือร้อยละ 18.87

แต่มีแห่งเดียวที่เปิดสอนคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดมานานกว่า 45 ปี

เพื่อผลิตนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย หรือนักแก้ไขการพูดและการได้ยิน เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้บกพร่องทางการสื่อสารให้สามารถสื่อสารได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งปัจจุบันทั้งประเทศมีนักเวชศาสตร์สื่อความหมายเพียง 400 คน

ตามปกติแล้ว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีคนไข้เข้ามารักษาด้านนี้กว่า 28,000 ครั้งต่อปี เนื่องจากคนไข้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง

กลุ่มผู้ป่วยที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ามีทุกประเภท เช่น กลุ่มอาการออทิสติก ประสาทหูพิการ กลุ่มเรียนรู้บกพร่อง เป็นต้น

คาดคะเนว่าประมาณร้อยละ 56.90 อยู่ในวัย 1 ปี 6 เดือน- 30 ปี ที่เหลือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เสียความสามารถด้านการสื่อความเนื่องจากภาวะผิดปกติของระบบในสมอง ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 40 – 80 ปี

 

แก้ไขการพูดและการได้ยิน :"นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย" ช่วยแก้ปัญหาได้

เมื่อไม่ได้ยิน...ก็พูดไม่ได้

อาจารย์ ดร. นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาด้านภาษาและการพูด มีอยู่หลายกลุ่ม มีทั้งพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ได้แก่ กลุ่มออทิสติก กลุ่มที่สูญเสียการได้ยินเสียงผิดปกติ  รวมถึงกลุ่มที่มีความผิดปกติในการกลืน

 “นักแก้ไขการพูดจะดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้น ทั้งการตรวจ การประเมินให้คำแนะนำ วางแผนการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูการฟัง”

ฝน พูนสิน คุณแม่น้องปุณิกา วัย 10 ขวบ เล่าถึงความผิดปกติของลูกสาวว่า เกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 2 เดือน เวลาเรียกจะไม่หัน ไม่ตอบสนอง พาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง คุณหมอบอกว่าปกติ จนอายุ 2 ขวบ อาการผิดปกติเริ่มชัดขึ้น  

เมื่อไม่ได้ยิน ก็ไม่สามารถสื่อภาษา  จึงตัดสินใจพาน้องมาตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ตอนลูกเป็นหวัด ทำให้หูทั้ง 2 ข้างดับสนิท ต้องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ทำให้ปัญหาการได้ยินในระดับรุนแรงกลับมาได้ยินอีกครั้ง ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถม 4 มีความฝันอยากเป็นหมอ”

อาชีพนี้ขาดแคลน

45 ปีที่แล้ว หลังจากรามาธิบดี เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และเมื่อพบว่า วิชาชีพนี้ขาดแคลน จึงขยายหลักสูตร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อปี 2548 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการสื่อความหมายจำนวนมาก

นักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนต่อสาขานี้ มีทั้งแพทย์ นักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร์ แต่กลุ่มที่มีมากที่สุดคือกลุ่มพยาบาล

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปิดรับปีละ 30 คน เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2 สาขาคือ สาขาการแก้ไขการพูด และ สาขาการแก้ไขการได้ยิน

เนื่องจากปัจจุบันนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย ยังเป็นที่ต้องการในสังคม เพราะมีผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็กระจายทำงานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

.................

ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการผลิตบุคลากรการแพทย์ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาคออนไลน์

www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร 02-201-1111