งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย 'โปรตีนจากพืช' คือทางเลือก

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย 'โปรตีนจากพืช' คือทางเลือก

เปิดงานวิจัย Madre Brava สำรวจแนวโน้มทิศทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคคนไทย กลุ่มตัวอย่าง 67% ต้องการลดกิน "เนื้อสัตว์"ภายใน 2 ปี โดย"โปรตีนจากพืช" คือทางเลือก เป็นโอกาสของเกษตรกรและธุรกิจไทย

งานวิจัยล่าสุด จาก Madre Brava องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชากร ได้สำรวจแนวโน้มและทิศทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคไทยมากกว่า 1,500 คน ผ่านทางสำนักวิจัย Northstar / HarrisX จากกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายของอายุ เพศ ภูมิภาค การอาศัยเขตเมือง-ชนบท กลุ่มรายได้ การศึกษา โครงสร้างครอบครัว ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ผลสำรวจที่ออกมา ช่วยให้เห็นทิศทางการบริโภคของไทยได้เป็นอย่างดี โดยพบว่า 67% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ภายใน 2 ปี ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ตามมาด้วยสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ 

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย \'โปรตีนจากพืช\' คือทางเลือก

อย่างไรก็ตาม แม้แบบสำรวจนี้อาจสะท้อนความต้องการของผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริงการเพิ่มการบริโภคในส่วนของโปรตีนทางเลือก ยังมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องราคา การเข้าถึง ความหลากหลายและคุณภาพสินค้าที่พร้อมรองรับกับความต้องการนี้

งานวิจัยจาก Madre Brava ระบุว่า การลดโปรตีนจากสัตว์ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการบริโภคโปรตีนลดลง เนื่องจากผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์เลือกหันไปบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) แทน ซึ่งมีทั้งโปรตีนจากพืชที่ไม่แปรรูป หรือแปรรูปเบื้องต้น เช่น เห็ด ถั่ว เต้าหู้ และโปรตีนทางเลือก (Alternative proteins) เช่น ผลิตภัณฑ์ลักษณะเนื้อที่ทำจากพืช (Plant-based meat) เป็นต้น 
 

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย \'โปรตีนจากพืช\' คือทางเลือก
จักรชัย โฉมทองดี ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Madre Brava  ระบุว่า “จากตัวเลขล่าสุด เห็นชัดว่าผู้บริโภคไทยเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพสูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศ และตระหนักว่าการลดเนื้อสัตว์พร้อมการบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทน จะมีผลดี ซึ่งประจวบเหมาะกับความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกที่สูง ของการผลิตโปรตีนจากสัตว์ แต่ที่ยอดขายอาจชะลอตัวในบางส่วน วิเคราะห์ได้ว่า เป็นปัจจัยด้านราคา การเข้าถึง ความหลากหลายและคุณภาพสินค้า 
 

จักรชัย ระบุว่า "นี่เป็นสัญญานสำคัญให้กับทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เห็นถึงประโยชน์ และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมที่เหมาะสม ซึ่งก็จะสอดคล้องกับทิศทางการบริโภค และแนวโน้มนโยบายการค้าในตลาดส่งออกของไทยด้วย”

สำหรับบทบาทของ Madre Brava คือการสร้างองค์ความรู้และผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน โดยทำการศึกษาวิจัยและประยุกต์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสื่อสารองค์ความรู้ และสร้างบทสนทนากับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตและบริโภคโปรตีนที่ยั่งยืน

ทดแทนด้วยโปรตีนทางเลือก แต่ราคาต้องถูกลง

แม้ว่าผู้บริโภคจะตระหนักถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่โปรตีนทางเลือกยังถูกมองว่าราคาแพง และผ่านกระบวนการแปรรูปสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเลิกกินเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิง แต่มากถึง 67% ระบุว่าต้องการบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง โดยชี้ว่าต้องการหันไปบริโภคโปรตีนจากพืชทั่วไปและโปรตีนทางเลือก เช่น โปรตีนพืชที่ผลิตออกมาในลักษณะเดียวกับเนื้อสัตว์ (Plant-based meat) 

ทั้งนี้ 41% ของผู้ที่เคยบริโภคโปรตีนทางเลือกแล้วยังต้องการที่จะบริโภคเพิ่มขึ้นไปอีกหากเป็นไปได้ แต่อุปสรรคสำคัญคือราคาที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เท่ากัน 

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย \'โปรตีนจากพืช\' คือทางเลือก

นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริโภคทั่วไป ยังมีความกังวลที่เกี่ยวกับการแปรรูป รวมถึงการเข้าถึงของผู้บริโภคที่ไม่สามารถหาซื้อโปรตีนทางเลือกใกล้ที่พักอาศัยหรือร้านค้าที่ซื้อเป็นประจำได้ 
 
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับการสนับสนุนโปรตีนทางเลือก ต้องการที่จะเห็นการลดภาษีที่จะทำให้ราคาสินค้าเหล่านั้นถูกลง และยังหนุนให้เพิ่มการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก และสนับสนุนเกษตรกรในการผลิต

“หากสามารถทำให้โปรตีนทางเลือกมีราคาถูกลง คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โปรตีนทางเลือกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในเมนูของร้านอาหารตามสั่ง นอกจาก หมู ไก่ กุ้ง แล้ว ยังมีโปรตีนจากพืชให้เลือก คนที่อยากกินอาหารที่ให้รสชาติแบบเนื้อสัตว์อยู่ก็สามารถสั่งโปรตีนทางเลือกได้หรือแม้แต่ผสมระหว่างโปรตีนทางเลือกกับเนื้อสัตว์ได้ซึ่งก็จะส่งผลดีมากกว่าทานเนื้อสัตว์อย่างเดียว”  จักรชัย กล่าว

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย \'โปรตีนจากพืช\' คือทางเลือก  
โอกาสภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารของไทย

    จักรชัย ระบุด้วยว่า ปัจจุบันมีความจำเป็นที่อย่างยิ่ง ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเติบโตของภาคการผลิตอาหารของไทย
    หากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตโปรตีนจากพืชและโปรตีนทางเลือกอย่างจริงจัง ทั้งสำหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก จะสอดรับกับทิศทางทั้งตลาดภายในและตลาดส่งออก เราจำเป็นต้องอ่านเกมทันและเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ ไม่อย่างนั้นอาจตกขบวนและเสียโอกาสไป 

ประเทศไทยไม่ได้ผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสำคัญของโลก ถ้าเรามีการปรับสัดส่วน มีอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชมากขึ้นจะทำให้เราสามารถมีอาหารที่ดี คุณภาพดี ในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงผู้บริโภคในตลาดส่งออก ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสและที่ยืนที่สำคัญในระดับสากล

โปรตีนจากพืชเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแห่งอนาคต (future food) หากเราต้องการเป็นครัวของโลก การดำเนินในแนวทางนี้จะทำให้เราเป็นผู้นำเรื่องอาหารได้ การปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ด้านอาหารของโลกกำลังจากมาถึง การเจรจาล่าสุดที่  COP28  ได้มีการบรรจุวาระเรื่องอาหารเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้ว เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีความผูกพันธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตอาหารได้อีกต่อไป 

อีกทั้งในอนาคตอีกไม่นานภาคเกษตรจะกลายเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป ตลาดส่งออกของไทยจำนวนมากจะเริ่มมีมาตรการทางการค้าในเรื่องนี้ ไทยไม่เพียงต้องไม่ตกขบวนแต่ควรมองไปข้างหน้าและลงทุนทั้งการวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารยั่งยืน ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย

งานวิจัยล่าสุด คนไทยต้องการลดกินเนื้อสัตว์ โดย \'โปรตีนจากพืช\' คือทางเลือก

“ประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีด้านอาหาร เราเป็นผู้เล่นระดับต้นๆ ของโลก ยิ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรและขนาดประเทศแล้วผมมองว่าประเทศไทยไม่เป็นรองใคร ดังนั้นถ้าเราต้องการพัฒนาต่อยอดด้านใด เราควรพิจารณาถึงศักยภาพที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นในระดับสากลด้วย” จักรชัย กล่าวทิ้งท้าย