'รพ.ร้อยเอ็ด' บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร รักษาใกล้บ้านใกล้ใจ

'รพ.ร้อยเอ็ด' บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร  รักษาใกล้บ้านใกล้ใจ

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ต้นแบบนวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดีสูงสุดของประเทศ 

นพ.ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 5 ด้าน คือ มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ โดยการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พัฒนาระบบการการตรวจวินิจฉัย และการรักษามะเร็งแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

\'รพ.ร้อยเอ็ด\' บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร  รักษาใกล้บ้านใกล้ใจ

       

    เข้าถึงประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมและทันท่วงที เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนผู้ป่วยระยะท้าย ได้พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างไร้รอยต่อ ให้การดูแลแบบองค์รวม มีระบบเชื่อมโยงทั้งจังหวัดจนถึงชุมชน โดยผลงานการพัฒนาได้รับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

      ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มอบให้กับองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเทในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

  \'รพ.ร้อยเอ็ด\' บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร  รักษาใกล้บ้านใกล้ใจ

  ด้านนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยังได้จัดตั้งศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ห่างไกลใน จ.ร้อยเอ็ด ให้เข้าถึงบริการที่ดีมีมาตรฐานแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยมีการป้องกัน, ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก, ส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว
      เป็นต้นแบบและนวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์เชิงรุกในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นอันดับ 1 ของประเทศ, คัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับภาคีเครือข่าย และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ทำให้สตรีใน จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการคัดกรองปากมดลูกมากที่สุดในประเทศถึง 41,722 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
        นอกจากนี้ ยังริเริ่มโครงการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชาชน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ (FIT test) และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) ซึ่งมีผลงานการส่องกล้องมากที่สุดในประเทศอีกด้วย